Liczba gości: 1301
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostad
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, woj. małopolskie
tel. (48) 12 417 21 79, 417 21 83, 417 21 72
fax (48) 12 411 01 18
www.krakow.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w
Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w podziale na
następujące części: Część 1 - obejmująca świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w dyrekcji Oddziału w Krakowie; Część 2 - obejmująca świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Kraków; Część 3 - obejmująca świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Nowy Sącz; Część 4 - obejmująca świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicz-nych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Nowy Targ; Część 5 - obejmująca świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicz-nych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Tarnów; Część 6 - obejmująca świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Tarnów Obwód Drogowy w Bochni; Część 7 - obejmująca świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Wadowice. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wynikających z określonych instrukcyjnie przebiegów i okresów użytkowania, - wykonywanie badań technicznych w Stacji Kontroli Pojazdów, - naprawy wynikające z przeglądów technicznych, - naprawy powstałe w wyniku awarii, kolizji drogowych w tym blacharskie i lakiernicze, - bieżącą konserwację pojazdów, - serwis ogumienia, - serwis klimatyzacji, - czyszczenie tapicerki, - holowanie niesprawnych samochodów, oraz wykonywanie innych usług niezbędnych do zapewnienia właściwego stanu technicznego pojazdów.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub maksymalnie dwie dowolnie wybrane części zamówienia określone w niniejszej SIWZ.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 ze zm.), ustawie z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 92 poz.530 ze zm.) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Ko-deks cywilny (Dz. U., Nr 16 poz. 93 ze zm.)..
Numer przetargu: GDDKiA O/KR R-2mo/284/24/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty umowy.
Termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego
wyczerpania kwoty umowy. Jeżeli po upływie 12 miesięcy kwota umowy nie zostanie wyczerpana, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy do czasu wyczerpania tej kwoty, jednak o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): -bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego,
-na wniosek Wykonawcy osobiście w siedzibie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Monika Ochyra
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 304
18.05.2012 do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Część 1 W dniu 13.06.2012 r. w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie Części 1 – obejmującej świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w dyrekcji Oddziału w Krakowie; jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 9 złożoną przez MECHANIKA POJAZDOWA Paweł Krupa 31-381 Kraków, ul. Fatimska 54 za cenę ofertową: 78.343,43zł (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy 43/100) w tym23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę zawierającą najniższą cenę. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom przedstawiono poniżej: oferta nr 3 Centrum Samochodów Francuskich S. Hałuda D. Hałuda 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 5A cena 135.865,80 zł po popr. om. rach cena 199.527,98 zł Oferta odrzu-cona oferta nr 4 Warsztat Q-Service Krzysztof Stankiewicz 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 3a/7 cena 99.793,59 zł po popr. om. rach. cena 99.755,95 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 78% oferta nr 6 AUTO ROBOT SYSTEM s. c. B.W. BUŁAT 30-864 Krakow, u. Mała Góra 55 cena 140.752,59 zł po popr. om. rach. cena 139.909,88 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 55% oferta nr 9 MECHANIKA POJAZDOWA Paweł Krupa 31-381 Kraków, ul. Fatimska 54 cena 73.348,75 zł po popr. om. rach. cena 78.343,43 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 100% oferta nr 10 Firma Handlowo Usługowa AUTO CENTER B.J. Kasprzyk M.S. Migdał Sp. j. 30-556 Kraków, ul. Wodna 2 cena 270.588,66 zł po popr. om. rach. 270.588,34 punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 28% oferta nr 12 Wojciech Szewczyk 30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 41 cena 163.766,70 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 47% oferta nr 13 EUROMARKET SP. Z. O. O. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 43 cena 230.708,69 zł po popr. om. rach. cena 230.745,38 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 33% Część 2 W dniu 13.06.2012 r. W przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie Części 2 – obejmującej świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Kraków; jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Warsztat Q-Service Krzysztof Stankiewicz, 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 3a/7 za cenę ofertową: 34.889,25 zł (słow-nie złotych: trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć 25/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę zawierającą najniższą cenę. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom przedstawiono poniżej: oferta nr 3 Centrum Samochodów Francuskich S. Hałuda D. Hałuda 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 5A cena 58.353,66 zł po popr. om. rach. cena 76.435,68 zł Oferta odrzu-cona oferta nr 4 Warsztat Q-Service Krzysztof Stankiewicz 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 3a/7 cena 26.005,90 zł po popr. om. rach. cena 34.889,25 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 100% oferta nr 6 AUTO ROBOT SYSTEM s. c. B.W. BUŁAT 30-864 Krakow, u. Mała Góra 55 cena 49.077,00 zł po popr. om. rach. cena 48.849,24 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 71% oferta nr 10 Firma Handlowo Usługowa AUTO CENTER B.J. Kasprzyk M.S. Migdał Sp. j. 30-556 Kraków, ul. Wodna 2 cena 97.394,48 zł po popr. om. rach. cena 97.394,39 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 35% oferta nr 11 Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe MADROCAR Ryszard Maślanka 32-052 Radziszów, ul. Podlesie 131 cena 60.245,40 zł po popr. om. rach. cena 60.017,64 zł Oferta odrzu-cona oferta nr 12 Wojciech Szewczyk 30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 41 cena 57.969,53 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 60% oferta nr 13 EUROMARKET SP. Z. O. O. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 43 cena 83.845,04 zł po popr. om. rach. cena 83.855,04 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 41% Część 3 W dniu 13.06.2012 r. w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie Części 3 – obejmującej świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglą-dów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Nowy Sącz; jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Spółdzielnię Pracy Transportowo- Motoryzacyjna im. 1 Maja, 33-310 Nowy Sącz, ul. Borelowskiego 27 za cenę ofertową: 51.677,13 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem 13/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ofertę. Oferta nie podlega odrzuceniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom przedstawiono poniżej: oferta nr 2 Spółdzielnia Pracy Transportowo- Motoryzacyjna im. 1 Maja 33-310 Nowy Sącz, ul. Borelowskiego 27 cena 51.677,38 zł po popr. om. rach. cena 51.677,13 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 100% Część 4 Nie wpłynęła żadna oferta Część 5 W dniu 13.06.2012 r. w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie Części 5 – obejmującej świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Tarnów; jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7 złożoną przez Małopolską Kolumnę Transportu Sani-tarnego Spółka z. o. o. 33-100 Tarnów, ul. Chyszowska 10 za cenę ofertową: 31.210,44 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć 44/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ofertę. Oferta nie podlega odrzuceniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom przedstawiono poniżej: oferta nr 7 Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Spółka z. o. o. 33-100 Tarnów, ul. Chyszowska 10 cena 31.401,59zł po popr. om. rach. cena 31.210,44 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 100% Część 6 W dniu 13.06.2012 r. w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie Części 6 – obejmującej świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Tarnów Obwód Drogowy w Bochni; jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe COLD, Bogdan Chwastek i Włodzimierz Chwastek Sp. j.32-700 Bochnia, ul. Łany 6 za cenę ofertową: 27.314,82zł (słownie złotych: dwa-dzieścia siedem tysięcy trzysta czternaście 82/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ofertę. Oferta nie podlega odrzuceniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom przedstawiono poniżej: oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlo-we COLD, Bogdan Chwastek i Włodzimierz Chwastek Sp. j. 32-700 Bochnia, ul. Łany 6 cena 27.173,16 zł po popr. om. rach. cena 27.314,82 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 100% Część 7 W dniu 13.06.2012 r. w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie Części 7 – obejmującej świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonie Wadowice; jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 8 złożoną przez AUTO-BUM Firma Handlowo Usługowa Jacek Hodur, 34-100 Wadowice, ul. Konstytucji III Maja 27 za cenę ofertową: 52.793,89 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy 89/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę zawierającą najniższą cenę. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom przedstawiono poniżej: oferta nr 5 Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy 34-100 Wadowice, ul. Kochanowskiego 3 cena 48.365,40 zł Oferta od-rzucona oferta nr 8 AUTO-BUM Firma Handlowo Usługowa Jacek Hodur 34-100 Wadowice, ul. Konstytucji III Maja 27 cena 53.487,78 zł po popr. om. rach. cena 52.793,89 zł punktacja przyznana ofertom w kryterium cena 100%
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 1
  MECHANIKA POJAZDOWA Paweł Krupa
  31-381 Kraków, ul. Fatimska 54
  Część 2
  Warsztat Q-Service Krzysztof Stankiewicz
  30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 3a/7
  Część 3
  Spółdzielnia Pracy Transportowo- Motoryzacyjna im. 1 Maja
  33-310 Nowy Sącz, ul. Borelowskiego 27
  Część 5
  Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego
  Spółka z. o. o.
  33-100 Tarnów, ul. Chyszowska 10
  Część 6
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlo-we COLD, Bogdan Chwastek i Włodzimierz Chwastek Sp. j.
  32-700 Bochnia, ul. Łany 6
  Część 7
  AUTO-BUM Firma Handlowo Usługowa Jacek Hodur
  34-100 Wadowice, ul. Konstytucji III Maja 27
  Cena: Część 1-78.343,43 PLN
  Część 2-34.889,25 PLN
  Część 3-51.677,13 PLN
  Część 5-31.210,44 PLN
  Część 6-27.314,82 PLN
  Część 7-52.793,89 PLN
  Data udzielenia zamówienia: Część 1-22.06.2012
  Część 2-21.06.2012
  Część 3-18.06.2012
  Część 5-25.06.2012
  Część 6-18.06.2012
  Część 7-25.06.2012
  Liczba otrzymanych ofert: Część 1-7
  Część 2-7
  Część 3-1
  Część 5-1
  Część 6-1
  Część 7-2
  Oferta z najniższą ceną: Część 1-78.343,43 PLN
  Część 2-34.889,25 PLN
  Część 3-51.677,13 PLN
  Część 5-31.210,44 PLN
  Część 6-27.314,82 PLN
  Część 7-48.365,40 PLN
  Oferta z najwyższa ceną: Część 1-270.588,34 PLN
  Część 2-97.394,39 PLN
  Część 3-51.677,13 PLN
  Część 5-31.210,44 PLN
  Część 6-27.314,82 PLN
  Część 7-52.793,89 PLN
  mochyra@gddkia.gov.pl drukuj