Liczba gości: 1210
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-07
Zamawiający: Generalna Dyekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż ciągów roboczych - mebli laboratoryjnych, wentylacyjnych elementów odciągowych oraz jednotarczowej piły stacjonarnej dla Wydziału Technologii GDDKiA Oddział w Gdańsku”
z podziałem na 3 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i instalację:
1) ciągów roboczych - mebli laboratoryjnych - w budynku Wydziału Technologii GDDKiA Oddział w Gdańsku przy ul. Subisława 5;
2) elementów odciągowych (okapy, ramiona i wentylatory) - w budynku Wydziału Technologii GDDKiA Oddział w Gdańsku przy ul. Subisława 5 wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi elementów odciągowych;
3) automatycznej jednotarczowej piły do wycinania beleczek bitumicznych - w budynku Rejonu Oddziału GDDKiA w Gdańsku przy ul. Budowlanych 70 wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi piły.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 „Ciągi robocze – meble laboratoryjne”;
b) CZĘŚĆ Nr 2 „Elementy odciągowe (okapy, ramiona i wentylatory)”;
c) CZĘŚĆ Nr 3 „Automatyczna jednotarczowa piła do wycinania beleczek bitumicznych pod aparat do 4-punktowego zginania”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/47/T-1/2012
Termin realizacji: - dla Części Nr 1 - 60 dni licząc od daty podpisania umowy;
- dla Części Nr 2 – 60 dni licząc od daty podpisania umowy;
- dla Części Nr 3 – 90 dni licząc od daty podpisania umowy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 18,50 zł - podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności - przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
Specyfikacja pobrana ze strony Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i merytorycznych – mgr inż. Iwona Ogrodowska – Kierownik Zespołu ds. Asfaltów i MMA,
W sprawach procedury przetargowej - mgr Magdalena Czechowska – Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
27.08.2012 r. do godz.: 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część Nr 1 - PROLAB Jacek Podufalski, ul. Częstochowska 30, 87-100 Toruń
Część Nr 2 - BORA Andrzej Hinc, ul. Adm. J. Unruga 111, 81-153 Gdynia
Część Nr 3 - Toropol Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa
Cena: Część Nr 1 - 148 473,30 zł brutto
Część Nr 2 - 48 892,50 zł brutto
Część Nr 3 - 128 535,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: Część Nr 1 - 19.09.2012 r.
Część Nr 2 - 20.09.2012 r.
Część Nr 3 - 14.09.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część Nr 1 - 4
Część Nr 2 - 4
Część Nr 3 - 1.
Oferta z najniższą ceną: Część Nr 1 - 148 473,30 zł brutto
Część Nr 2 - 48 892,50 zł brutto
Część Nr 3 - 128 535,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Część Nr 1 - 192 765,58 zł brutto
Część Nr 2 - 61 326,30 zł brutto
Część Nr 3 - 128 535,00 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj