Liczba gości: 858
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie,
Rejon w Ostródzie
Adres:14-100 Ostróda ul. Paderewskiego 3
Tel. (89) 642 7160
faks (89) 646 32 19
Przedmiot zamówienia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA!
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY !
UWAGA: MODYFIKACJA SIWZ ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
UWAGA: MODYFIKACJA SIWZ- pytania i odpowiedzi.
Dostawy znaków drogowych do bazy Rejonu w Ostródzie przy ul. Paderewskiego3.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawy znaków drogowych do bazy Rejonu w Ostródzie przy ul. Paderewskiego3. Dokładna ilość i rodzaj dostaw określona w kosztorysie ofertowym
Numer przetargu: GDDKiA-O/OL-Z-16 284-10-2012
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiąc zł i 00/100
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: 1.Ewa Boiłek - w sprawach proceduralnych
2. Andrzej Łata - w sprawach technicznych
tel. 89 642 71 60
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie,
Rejon w Ostródzie Adres:14-100 Ostróda ul. Paderewskiego 3, pok. Nr 3 SEKRETARIAT, w terminie do 16.08. 2012 r. do godziny 09:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: W wyniku modyfikacji SIWZ- zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy PZP - Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert:
- składanie ofert: do dnia 20.08.2012 r. do godz. 9:00;
- otwarcie ofert: dnia 20.08.2012 r. godz. 9:05.
Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę znaków drogowych do bazy Rejonu w Ostródzie przy ul. Paderewskiego 3, najkorzystniejsza okazała się Oferta nr 1 z ceną brutto: 527.508,87 zł. złożona przez Giera Znaki Drogowe ul. Lipowa 49a, 11-042 Jankowo k/Olsztyna. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjął jedno kryterium oceny ofert, tj. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazała się (uzyskała maksymalną ilość punktów – 100) Oferta nr 1 złożona przez Giera Znaki Drogowe, ul. Lipowa 49a, 11-042 Jankowo k/Olsztyna. Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto wynoszącą: 527.508,87 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiem złotych 87/100) – najniższą cenę spośród złożonych ofert. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – nie może on być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Giera Znaki Drogowe ul. Lipowa 49a 11-042 Jankowo k/Olsztyna
Cena: 527 508,87
Data udzielenia zamówienia: 14.09.2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 527 508,87
Oferta z najwyższa ceną: 774 101,73
e-mail: sekretariat_ostroda@gddkia.gov.pl drukuj