Liczba gości: 1202
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-13
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ZMIANA PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 27. USTAWIENIE ZNAKÓW AKTYWNYCH A-30 WRAZ Z TABLICAMI T-14B, T-2 I B-33 „70”, ZASILANYCH Z UKŁADU HYBRYDOWEGO I ICH MONTAŻ NA SŁUPIE.
Opis przedmiotu zamówienia: ZMIANA PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 27. USTAWIENIE ZNAKÓW AKTYWNYCH A-30 WRAZ Z TABLICAMI T-14B, T-2 I B-33 „70”, ZASILANYCH Z UKŁADU HYBRYDOWEGO I ICH MONTAŻ NA SŁUPIE.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem – Zmiana projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 27. Ustawienie znaków aktywnych a-30 wraz z tablicami t-14b, t-2 i b-33 „70”, zasilanych z układu hybrydowego i ich montaż na słupie, polegająca na zmianie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 44+800 – 54+150 na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu nr 4080/29/2012 z dn. 15.06.2012. Zaprojektowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego na przedmiotowym odcinku.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-5/2012
Wadium: Nie wymaga się zabezpieczenia oferty wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 35 zł. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych:
- Dariusz Smoleński – telefon (68) 387 24 66 – Rejon Nowa Sól
w sprawach proceduralnych:
- Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 26.09.2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: JD-INŻYNIERIA RUCHU Dominik Jerzy, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JD-INŻYNIERIA RUCHU
Dominik Jerzy
ul. Sienkiewicza 45
05-220 Zielonka
Cena: Cena oferty:
NETTO: 102 876,00 ZŁ
BRUTTO: 126 537,48 zł
Data udzielenia zamówienia: 24-10-2012R.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: JD-INŻYNIERIA RUCHU
Dominik Jerzy
ul. Sienkiewicza 45
05-220 Zielonka
CENA BRUTTO: 126 537,48 zł
Oferta z najwyższa ceną: RESTAL Sp. z o. o.
ul. Żerkowicka 1A
45-838 Opole
CENA BRUTTO: 196 332,60 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj