Liczba gości: 4177
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY, DOSTAWY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W LATACH 2013 – 2016
(W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI)
Opis przedmiotu zamówienia: ROBOTY, DOSTAWY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
W LATACH 2013 – 2016 - W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: Teren GDDKiA Rejon Gorzów Wielkopolski. Droga krajowa nr: 3, 22, 22a 24, S3f, S3a
CZĘŚĆ NR 2: Teren GDDKiA Rejon Nowa Sól. Droga krajowa nr: S3, 3, 27, 32, 32a.
CZĘŚĆ NR 3: Teren GDDKiA Rejon Słubice. Droga krajowa nr: 2, 22, 29, 31, 32.
CZĘŚĆ NR 4: Teren GDDKiA Rejon Świebodzin. Droga krajowa nr: 92, 3, 3e.
CZĘŚĆ NR 5: Teren GDDKiA Rejon Żary. Droga krajowa nr: 12, 12a, 12e, 12f, 12ł, 18, 27
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-26/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2016 r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 030 000,00 PLN, odpowiednio dla:
Części nr 1- 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
Części nr 2- 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
Części nr 3- 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
Części nr 4- 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100),
Części nr 5- 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP.
6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 640,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dz. U. UE dnia 18-09-2012 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Część nr 1: Bogusława Bandura – telefon O-95 722 84 46 – Z-ca Kierownika Rejonu Gorzów Wlkp.
Część nr 2: Anna Krzysztofik – telefon: 0-68 387 24 66 – Kierownik Rejonu Nowa Sól
Część nr 3: Stefan Kaźmierczak – telefon: 0-95 759 25 50, 758 25 51 – p.o. Kierownika Rejonu Słubice
Część nr 4: Piotr Janusz – telefon: 0-68 382 42 61, 382 27 44 – Kierownik Rejonu Świebodzin
Część nr 5: Zdzisław Sieńko – telefon: 0-68 363 48 96, 363 48 97 – Kierownik Rejonu Żary
b) w sprawach proceduralnych.
Magdalena Kwiecień – telefon 0-68 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, parter
w terminie do 29-10-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców: Część nr 1: Dokonano wyboru oferty firmy: MALDROBUD Wiesława Malinowcz Edward Malinowicz Spółka Jawna ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz Cena oferty: 21 763 578,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100). Część nr 2: Dokonano wyboru oferty firmy: Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Józef Łucki ul. Wierzyńskiego 20, 67-100 Nowa Sól Cena oferty: 16 657 646,92 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 92/100). Część nr 3: Dokonano wyboru oferty firmy: Konsorcjum: Lider: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o. Ługów 18 66-200 Świebodzin Partner: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów, Cena oferty: 19 364 017,92 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemnaście złotych 92/100). Część nr 4: Dokonano wyboru oferty firmy: Konsorcjum: Lider: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o. Ługów 18 66-200 Świebodzin, Partner: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Leśna 9 67-120 Kożuchów Cena oferty: 24 587 318,51 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 51/100). Część nr 5: Dokonano wyboru oferty firmy: Konsorcjum: Lider: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz ul. Przemysłowa 62 68-300 Lubsko Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „CURSUS” Paweł Karpowicz ul. Przemysłowa 62 68-300 Lubsko, Cena oferty: 17 471 835,33 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 33/100). Uzasadnienie wyboru: Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrane oferty są ofertami z najniższymi cenami spośród ofert nieodrzuconych. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1:
MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul.Królewiecka 43
74-300 Myslibórz
Część nr 2
Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Józef Łucki
ul. Wierzyńskiego 20
67-100 Nowa Sól
Część nr 3
Konsorcjum: Lider: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o.
Ługów 18
66-200 Świebodzin
Partner: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9
67-120 Kożuchów
Część nr 4
Konsorcjum: Lider: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o.
Ługów 18
66-200 Świebodzin
Partner: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9
67-120 Kożuchów
Część nr 5
Konsorcjum: Lider:
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „CURSUS” Paweł Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
Cena: Część nr 1
cena netto: 18 095 065,78 zł
cena brutto: 21 763 578,60 zł
Część nr 2
cena netto: 13 967 391,40 zł
cena brutto: 16 657 646,92 zł
Część nr 3
cena netto: 16 354 304,00 zł
cena brutto: 19 364 017,92 zł
Część nr 4
cena netto: 20 606 326,00 zł
cena brutto: 24 587 318, 51 zł
Część nr 5
cena netto: 14 479 421,00 zł
cena brutto: 17 471 835,33 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 21.12.2012r.
Część nr 2: 31.12.2012r.
Część nr 3: 19.12.2012r.
Część nr 4: 19.12.2012r.
Część nr 5: 28.12.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 5
Część nr 2: 5
Część nr 3: 6
Część nr 4: 5
Część nr 5: 4
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul.Królewiecka 43
74-300 Myslibórz
cena brutto: 21 763 578,60 zł
Część nr 2
Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Józef Łucki
ul. Wierzyńskiego 20
67-100 Nowa Sól
cena brutto: 16 657 646,92 zł
Część nr 3
Konsorcjum: Lider: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o.
Ługów 18
66-200 Świebodzin
Partner: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9
67-120 Kożuchów
cena brutto: 19 364 017,92 zł
Część nr 4
Konsorcjum: Lider: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o.
Ługów 18
66-200 Świebodzin
Partner: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9
67-120 Kożuchów
cena brutto: 24 587 318, 51 zł
Część nr 5
Konsorcjum: Lider:
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „CURSUS” Paweł Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
cena brutto: 17 471 835,33 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
Konsorcjum:
Lider: BADER-DROG Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa Dalachów 354
46-325 Rudniki
Partner: „Badera” Firma Produkcujno-Handlowo-Usługowa Dalachów 354
46-325 Rudniki
cena brutto: 32 329 644,87 zł
Część nr 2:
Konsorcjum:
Lider: FBSerwis S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Partner: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.
ul. Bystrzycka 24
54-215 Wrocław
cena brutto: 23 345 566,18 zł
Część nr 3:
Konsorcjum:
Lider: FBSerwis S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Partner: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.
ul. Bystrzycka 24
54-215 Wrocław
cena brutto: 28 430 081,13 zł
Część nr 4:
MALDROBUD
Wiesława Malinowcz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
cena brutto: 39 352 036,33 zł
Część nr 5:
Konsorcjum:
Lider: FBSerwis S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Partner: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.
ul. Bystrzycka 24
54-215 Wrocław
cena brutto: 25 041 855,45 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj