Liczba gości: 1217
Data wszczęcia postępowania: 2013-01-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA SIECI POMORSKICH DRÓG KRAJOWYCH W 2012 r.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie weryfikacji danych o zdarzeniach drogowych i analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku w 2012 roku oraz przedstawienie tendencji kształtowania się głównych wskaźników ryzyka w ruchu drogowym od 1999 roku. Wyniki analizy należy przedstawić w formie opisowej oraz graficznej i przekazać Zamawiającemu w 5 egzemplarzach. Zweryfikowaną bazę o zdarzeniach drogowych należy przekazać na płycie CD.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/05/Z-2/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 3 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania bazy danych o zdarzeniach drogowych oraz kart zdarzeń drogowych.
Zamawiający przekaże Wykonawcy elektroniczną bazę danych o zdarzeniach drogowych oraz policyjne karty zdarzeń drogowych do dnia 29.03.2013 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 7,70 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004, GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach merytorycznych - mgr inż. Katarzyna Babińska - Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 11.02.2013 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 15.02.2013 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKKOM Spółka z o.o.
Ul. Wadowicka 8i
30-415 Kraków
Cena: cena umowna netto 42 000,00 zł,
podatek VAT 23 % 9 660,00 zł,
cena umowna brutto 51 660,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 14.03.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 42 000,00 zł,
podatek VAT 23 % 9 660,00 zł,
cena umowna brutto 51 660,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 79 350,00 zł,
podatek VAT 23 % 18 250,50 zł,
cena umowna brutto 97 600,50 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj