Liczba gości: 1215
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: INWENTARYZCJA ODWODNIENIA I OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH DLA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. opracowanie dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji systemu odwodnienia następujących odcinków dróg krajowych;
- dk nr 6 w m. Sycewice tj. od ok. km 196+590 do ok. km 197+410;
- dk nr 6 na odcinku od m. Boże Pole Wielkie do m. Gościcino tj. od ok. km 274+350 do ok. km 289+089;
- dk nr 7 w m. Lniska tj. od ok. km 1+850 do ok km 3+500;
- dk nr 20 w m. Kościerzyna tj. od ok km 259+150 do ok. km 262+200;
- dk nr 21 w m. Trzebielino tj. od ok. km 23+700 do ok. km 24+800;
- dk nr 55 w m. Nowa Wieś tj. od ok. km 43+900 do ok. km 44+700;
- dk nr 55 w m. Tychnowy tj. od ok. km 54+800 do ok. km 56+000.
2. opracowanie operatów wodnoprawnych dla następujących odcinków dróg krajowych;
- dk nr 6 w m. Sycewice tj. od ok. km 196+590 do ok. km 197+410;
- dk nr 6 na odcinku od m. Boże Pole Wielkie do m. Gościcino tj. od ok. km 274+350 do ok. km 289+089;
- dk nr 6 w m. Gdynia (skrzyżowanie ul. Morskiej z 6) tj. Dk 6 od ok. km 311+620 do ok. km 311+850 oraz ok. 345 m ul. Morskiej;
- dk nr 7 w m. Lniska tj. od ok. km 1+850 do ok km 3+500;
- dk nr 7 w m. Kmiecin (wiadukt drogowy ok. km 60+200);
- dk nr 20 w m. Kościerzyna tj. od ok km 259+150 do ok. km 262+200;
- dk nr 21 w m. Trzebielino tj. od ok. km 23+700 do ok. km 24+800;
- dk nr 55 w m. Nowa Wieś tj. od ok. km 43+900 do ok. km 44+700;
- dk nr 55 w m. Tychnowy tj. od ok. km 54+800 do ok. km 56+000.
w celu uzyskania na ich podstawie pozwoleń wodnoprawnych;
3. reprezentowanie Zamawiającego w trakcie postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/20/D-9/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie
do dnia 30 kwietnia 2014 r. z zachowaniem terminów pośrednich o których mowa w pkt. 2 Rozdziału 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 69,10zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Iwona Miśkiewicz – zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 16/05/2013 do godziny 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS
Szymańczyk i Węclewski sp.j.
ul. Strumykowa 22a/2
65-101 Zielona Góra
Cena: Cena netto: 80 000,00 zł
Podatek VAT 23%: 18 400,00 zł
Cena brutto: 98 400,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 11/06/2013
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 80 000,00 zł
Podatek VAT 23%: 18 400,00 zł
Cena brutto: 98 400,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 80 000,00 zł
Podatek VAT 23%: 18 400,00 zł
Cena brutto: 98 400,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj