Liczba gości: 1244
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-13
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: OCHRONA MIENIA I SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:
OCHRONA MIENIA I SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH
W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: OCHRONA MIENIA NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W RACULI
CZĘŚĆ NR 2: OCHRONA MIENIA I SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE OBWODU UTRZYMANIA DRÓG W SULECHOWIE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-6/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminach: CZĘŚĆ NR 1: od dnia 01.09.2013r. do dnia 31.08.2017r.
CZĘŚĆ NR 2: w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w następujących wysokościach odpowiednio dla:
Części nr 1- 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
Części nr 2- 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2.a) rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP.
6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 35,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach proceduralnych.
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
b) w sprawach merytorycznych:
1) Dariusz Smoleński – telefon (68) 387 24 66 – Starszy Inspektor – Rejon w Nowej Soli
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w terminie do 22/05/2013 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”), informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Część nr 1: Agencja Ochrony – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM” Lech Bączkowski Zakład Pracy Chronionej ul. Nowa 21 85-119 Bydgoszcz Cena oferty: 283 813,55 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście złotych 55/100) Część nr 2: Dokonano wyboru oferty firmy: Agencja Ochrony – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM” Lech Bączkowski Zakład Pracy Chronionej ul. Nowa 21 85-119 Bydgoszcz Cena oferty: 122 998,62 złotych (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 62/100) Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1:
Agencja Ochrony
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM”
Lech Bączkowski
Zakład Pracy Chronionej
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
Część nr 2
Agencja Ochrony
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM”
Lech Bączkowski
Zakład Pracy Chronionej
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
Cena: Część nr 1:
cena netto: 230 742,72 zł
cena brutto: 283 813,55 zł
Część nr 2:
cena netto: 99 998,88 zł
cena brutto: 122 998,62 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 10.07.2013r.
Część nr 2: 10.07.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 8
Część nr 2: 7
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
Agencja Ochrony
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM”
Lech Bączkowski
Zakład Pracy Chronionej
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
cena brutto: 283 813,55 zł
Część nr 2
Agencja Ochrony
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM”
Lech Bączkowski
Zakład Pracy Chronionej
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
cena brutto: 122 998,62 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
„APEXIM BIS” Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra
cena brutto: 702 516,96 zł
Część nr 2:
IMPEL SECURITY POLSKA
Sp. z o.o.
Ochrona Osób i Mienia
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
cena brutto: 232 810,37 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj