Liczba gości: 2546
Data wszczęcia postępowania: 2013-06-07
Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
adres Oddziału: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: +48 12 417 21 83, 417 21 79, 417 21 72
fax: +48 12 411 01 18
Przedmiot zamówienia: Remont drogi krajowej nr 52 na odcinku Andrychów - Chocznia od km 33+670 do km 39+400
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi krajowej nr 52 na odcinku Andrychów - Chocznia od km 33+670 do km 39+400. Zakres robót obejmuje w szczególności: - remont nawierzchni istniejącej jezdni DK 52, - remont nawierzchni istniejących chodników, - remont nawierzchni istniejących zatok autobusowych i przylegających do nich peronów przystankowych zlokalizowanych w ciągu przedmiotowego odcinka DK 52, - remont nawierzchni istniejących zjazdów - remont nawierzchni istniejących poboczy gruntowych, - odtworzenie istniejących rowów wraz z oczyszczeniem i remontem istniejących przepustów zarówno pod zjazdami jak i pod drogą główną, - odtworzenie istniejących krawężników, obrzeży i ścieków zlokalizowanych w ciągu przedmiotowego odcinka DK 52 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)
Numer przetargu: GDDDKiA O/KR/R-2at/284/36/R/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): - bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego,
- na wniosek Wykonawcy, osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 304
Koszt 85,00 PLN
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aneta Trześniewska
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiajacego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 304
24.06.2013r do godz. 11:30

Zmiana terminu: 27.06.2013r do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: 27.06.2013r do godz. 11:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W dniu 03.07.2013r, w przetargu nieograniczonym na remont drogi krajowej nr 52 na odcinku Andrychów - Chocznia od km 33+670 do km 39+400 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Skanska S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9 za cenę ofertową: 8 549 230,61 złotych (słownie złotych: osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści i 61/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę zawierającą najniższą cenę. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt. IV.2.1) ogłoszenia o zamówieniu i pkt. 14. SIWZ kryteria wyboru. W załączeniu tabela przedstawiająca wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom w kryterium cena, obliczoną zgodnie z wzorem określonym w pkt 14.1 SIWZ. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena, toteż punktacja przyznana Wykonawcom w tym kryterium jest równocześnie łączną punktacją.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Skanska S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9
Cena: 8 549 230,61 zł
Data udzielenia zamówienia: 10.07.2013
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 8 549 230,61 zł
Oferta z najwyższa ceną: 11 684 434,82
atrzesniewska@gddkia.gov.pl drukuj