Liczba gości: 1902
Data wszczęcia postępowania: 2013-06-12
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: USTAWIENIE SIATKI WYGRODZENIOWEJ
WZDŁUŻ WYZNACZONYCH ODCINKÓW DRÓG DOJAZDOWYCH
DO NOWEJ PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W OKOLICACH KWIDZYNA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wygrodzeń pasa drogowego zabezpieczającego m.in. przed niekontrolowanym wtargnięciem zwierząt (a także i ludzi) na jezdnię, na wskazanych w projekcie odcinkach dróg dojazdowych do nowo budowanego mostu przez rzekę Wisłę w okolicach Kwidzyna. W ramach ustawienia wygrodzeń przewidywana jest również instalacja 12 sztuk furtek, 1 brama oraz jeden odcinek siatki dogęszczającej wygrodzenie na długości 114 metrów.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/21/D-9/2013
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 90 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia 05 sierpnia 2013 r. O planowanym terminie przekazania terenu budowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, wskazując termin nie krótszy niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania terenu budowy z uwagi na wystąpienie nowych okoliczności, których nie można przewidzieć w dacie ogłoszenia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne – w szczególności tj.:
a)przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych;
b)wydłużenia czasu realizacji kontraktu pn.: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90”.
3. Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy do 30 dni od daty zakończenia robót.
4. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego – najpóźniej w dniu odbioru końcowego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 128,10 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w GDDKiA O/Gdańsk. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Marcin Ryś – Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska GDDKiA O/Gdańsk;
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w terminie do dnia 01.07.2013 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 08.07.2013 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU SIATMAR Hanna Zieniewicz, ul. Barbary 17, 40-053 Katowice.
Cena: cena umowna netto: 443 578,96 zł,
podatek VAT 23 %: 102 023,16 zł,
cena umowna brutto 545 602,12 zł.
Data udzielenia zamówienia: 05.08.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 443 578,96 zł,
podatek VAT 23 %: 102 023,16 zł,
cena brutto 545 602,12 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 699 789,92 zł
Podatek 23% VAT 160 951,68 zł
Cena brutto 860 741,60 zł
sekrteariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj