Liczba gości: 1243
Data wszczęcia postępowania: 2013-06-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: REMONT ZADASZENIA WRAZ Z OŚWIETLENIEM NAD ZEJŚCIAMI DO PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO W MIEJSCOWOŚCI WEJHEROWO POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 KOŁBASKOWO-GDYNIA-ŁĘGOWO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Remont zadaszenia:
- demontaż pokrycia dachu i ścian z blachy trapezowej – 400 m2;
- demontaż konstrukcji zadaszenia – 10 Mg;
- montaż zadaszenia zejść do przejścia podziemnego – 400 m2.
b) Remont ścian wewnętrznych i remont dylatacji:
- czyszczenie istniejącej okładziny klinkierowej i tynku – 360 m2;
- dylatacje między segmentami konstrukcji żelbetowej tunelu – 34,5 mb;
- wypełnienie wewnętrznych szczelin dylatacyjnych tunelu masą uszczelniającą – 90 mb.
c) Remont oświetlenia tunelu:
- demontaż opraw oświetleniowych – 36 szt;
- układanie przewodów – 286 mb;
- montaż opraw oświetleniowych – 39 szt.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/24/Z-12/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - 90 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: 9 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 136,23 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Henryk Klusek – Terenowy Inspektor Mostowy w Rejonie w Gdańsku.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Gdańsku.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
02/07/2013 r. do godz. 14:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „ALKOR” Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 12-16
81-759 Sopot
Cena: cena umowna netto: 316 602,49 zł,
podatek VAT 23 %: 72 818,57 zł,
cena umowna brutto 389 421,06 zł.
Cena umowna brutto słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden 06/100.
Data udzielenia zamówienia: 12/07/2013
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 316 602,49 zł,
podatek VAT 23 %: 72 818,57 zł,
cena umowna brutto 389 421,06 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 499 611,23 zł,
podatek VAT 23 %: 114 910,58 zł,
cena umowna brutto 614 521,81 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj