Liczba gości: 1168
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-298 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: AKTUALIZACJA PROJEKTÓW DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI KRAJOWEJ NR 6 OD M. BOŻEPOLE WIELKIE KM 274+520 DO M. RUMIA KM 309+011 ORAZ DROGI EKSPRESOWEJ S6 - OBWODNICA TRÓJMIASTA OD KM 311+861 DO KM 348+478 I OD KM 348+478 DO KM 349+850
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie aktualizacji projektów docelowej organizacji ruchu odcinków dróg krajowych nr 6 i S6 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/29/Z-12/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2013 r.
Wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1)pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3.Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 IDW zawartej w SIWZ oraz nazwę zamówienia.
4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
5.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
6.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 ustawy Pzp.
7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
1)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a)odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 9,50 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Urszula Kowalska
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk,
sekretariat
21/08/2013 do godz. 14:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFRA-GEO Dariusz Przybyła
ul. Świętokrzyska 46
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: cena ofertowa 99 500,00 zł
podatek VAT 23% 22 885,00 zł
cena brutto 122 385,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 30/08/2013
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa 99 500,00 zł
podatek VAT 23% 22 885,00 zł
cena brutto 122 385,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa 386 00,00 zł
podatek VAT 23% 88 780,00 zł
cena brutto 474 780,00 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj