Liczba gości: 1621
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-23
Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez Oddzial w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
adres Oddziału: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: +48 12 417 21 79, 417 21 83, 417 21 72
fax: +48 12 411 01 18
Przedmiot zamówienia: Interwencyjne usuwanie martwych zwierzat z pasa drogowego dróg krajowych województwa małopolskiego
Opis przedmiotu zamówienia: Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych województwa małopolskiego, w podziale na następujące części:
Część 1 – obejmująca interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Kraków,
Część 2 – obejmująca interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Nowy Sącz,
Część 3 – obejmująca interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Nowy Targ,
Część 4 – obejmująca interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Tarnów,
Część 5 – obejmująca interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Wadowice.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określone w niniejszej SIWZ lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia.
Zamówienie obejmuje usuwanie przejechanych zwierząt i ich szczątków leżących w pasie drogowym dróg krajowych administrowanych przez tut. Oddział, załadunek martwych zwierząt na środek transportu oraz transport zabitych zwierząt i ich szczątków do zakladu utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i posiadanymi zezwoleniami bądź do firmy zajmującej się utylizacją tego typu odpadów lub do innych uprawnionych podmiotów. Ponadto w przypadku interwencji ze zwierzęciem rannym (bezdomnym lub wolno żyjącym) zapewni opiekę weterynaryjną lub możliwość uśmiercenia zwierzęcia w przypadku braku rokowań na poprawę jego stanu zdrowia. Szacunkowe ilości prac przewidzianych do wykonania w okresie obowiązywania umowy zawierają Formularze Cenowe dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA O/KR R-2mp/284/54/U/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla Części 1, 3, 4, 5 był realizowany od dnia 01.10.2013 roku do 31.10.2014 roku, dla Części 2 był realizowany od dnia podpisania umowy do 31.10.2014 roku.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): - bezplatnie ze strony internetowej Zamawiającego,
- na wniosek Wykonawcy, osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 303. Koszt SIWZ: 8,00 PLN
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Przyjemska
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 303
02.09.2013r do godz. 10:30
ZMIANA TERMINU
03.09.2013r do godz. 10:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT
03.09.2013r do godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W dniu 18 września 2013 roku dla Części 4 obejmującej interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Tarnów jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Pana Konrada Krupczak, zam. Sękowa 361, 38-307 Sękowa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Krupczak „DANKON” za cenę ofertową 124 092,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniższe zestawienie przedstawia wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom w kryterium cena, obliczoną zgodnie z wzorem określonym w pkt 13.1 SIWZ. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena, toteż punktacja przyznana Wykonawcom w tym kryterium jest równocześnie łączna punktacją: KATDAR OGRÓD SYSTEM Dariusz Marcela Grzechynia, cena oferty 75 708,00 PLN, oferta odrzucona, nieoceniana „DANKON” Konrad Krupczak Sękowa, cena oferty 124 092,00 PLN, pkt 100 W dniu 23 września 2013 roku dla Części 2 obejmującej interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Nowy Sącz jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Pana Konrada Krupczak, zam. Sękowa 361, 38-307 Sękowa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Krupczak „DANKON” za cenę ofertową 68 904,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset cztery złote 00/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniższe zestawienie przedstawia wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom w kryterium cena, obliczoną zgodnie z wzorem określonym w pkt 13.1 SIWZ. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena, toteż punktacja przyznana Wykonawcom w tym kryterium jest równocześnie łączna punktacją: KATDAR OGRÓD SYSTEM Dariusz Marcela Grzechynia, cena oferty 35 424,00 PLN, oferta nieoceniana, odrzucona „DANKON” Konrad Krupczak Sękowa, cena oferty 68 904,00 PLN, pkt 100 W dniu 27 września 2013 roku w przetargu nieograniczonym na interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych województwa małopolskiego w zakresie Części 1 obejmującej interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Kraków, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4, złożoną przez Konsorcjum w składzie: „ABAJ” Sp. z o.o., Oś. Albertyńskie 1-2 lok 125, 31-851 Kraków oraz Pan Maciej Lesiak, zam. Oś. Szklane Domy 1/200, 31-972 Kraków, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KABAN”, za cenę ofertową 148 932,00 PLN (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 00/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została wybrana, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniższe zestawienie przedstawia wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom w kryterium cena, obliczoną zgodnie z wzorem określonym w pkt 13.1 SIWZ. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena, toteż punktacja przyznana Wykonawcom w tym kryterium jest równocześnie łączną punktacją: KATDAR OGRÓD SYSTEM Dariusz Marcela Grzechynia, cena oferty 111 240,00 PLN, oferta nieoceniana DRUVAR GREEN Grzegorz Gacur Andrychów, cena oferty 178 416,00 PLN, pkt 83,47 „ESKALIBUR” Włodzimierz Gacur Andrychów, cena oferty 153 900,00 PLN, pkt 96,77 Konsorcjum „ABAJ” Sp. z o.o. Kraków i „KABAN” Maciej Lesiak Kraków, cena oferty 148 932,00 PLN, pkt 100 W dniu 27 września 2013 roku dla Części 3 obejmującej interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Nowy Targ jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Pana Włodzimierza Gacur, zam. ul. Konstytucji 3 Maja 67, 34-120 Andrychów, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ESKALIBUR” Włodzimierz Gacur za cenę ofertową 45 900,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniższe zestawienie przedstawia wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom w kryterium cena, obliczoną zgodnie z wzorem określonym w pkt 13.1 SIWZ. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena, toteż punktacja przyznana Wykonawcom w tym kryterium jest równocześnie łączna punktacją: KATDAR OGRÓD SYSTEM Dariusz Marcela Grzechynia, cena oferty 35 424,00 PLN, oferta nieoceniana DRUVAR GREEN Grzegorz Gacur Andrychów, cena oferty 59 205,60 PLN, pkt 77,53 „ESKALIBUR” Włodzimierz Gacur Andrychów, cena oferty 45 900,00 PLN, pkt 100 Konsorcjum „ABAJ” Sp. z o.o. Kraków i „KABAN” Maciej Lesiak Kraków, cena oferty 62 100,00 PLN, pkt 73,91 W dniu 27 września 2013 roku dla Części 5 obejmującej interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Wadowice jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Pana Włodzimierza Gacur, zam. ul. Konstytucji 3 Maja 67, 34-120 Andrychów, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ESKALIBUR” Włodzimierz Gacur za cenę ofertową 44 118,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto osiemnaście złotych 00/100) w tym 23% podatek VAT. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniższe zestawienie przedstawia wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom w kryterium cena, obliczoną zgodnie z wzorem określonym w pkt 13.1 SIWZ. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena, toteż punktacja przyznana Wykonawcom w tym kryterium jest równocześnie łączna punktacją: KATDAR OGRÓD SYSTEM Dariusz Marcela Grzechynia, cena oferty 38 340,00 PLN, oferta nieoceniana DRUVAR GREEN Grzegorz Gacur Andrychów, cena oferty 49 788,00 PLN, pkt 88,61 „ESKALIBUR” Włodzimierz Gacur Andrychów, cena oferty 44 118,00 PLN, pkt 100 Konsorcjum „ABAJ” Sp. z o.o. Kraków i „KABAN” Maciej Lesiak Kraków, cena oferty 56 754,00 PLN, pkt 77,74
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 4 i 2 - Konrada Krupczak DANKON, zam. Sękowa 361, 38-307 Sękowa
  Część 1 - Konsorcjum „ABAJ” Sp. z o.o. Kraków oraz Pan Maciej Lesiak KABAN”Kraków
  Część 3 i 5 - Pana Włodzimierz Gacur „ESKALIBUR” Andrychów
  Cena: Część 4 - 124 092,00 PLN
  Część 2 - 68 904,00 PLN
  Część 1 - 148 932,00 PLN
  Cześć 3 - 45 900,00 PLN
  Część 5 - 44 118,00 PLN
  Data udzielenia zamówienia: Część 4 - 26.09.2013r
  Część 2 - 30.09.2013r
  Część 1, 3, 5 - 03.10.2013r
  Liczba otrzymanych ofert: Część 4 - 2 oferty
  Część 2 - 2 oferty
  Część 1, 3, 5 - 4 oferty
  Oferta z najniższą ceną: Cześć 4 - 75 708,00 PLN
  Cześć 2 - 35 424,00 PLN
  Cześć 1 - 111 240,00 PLN
  Część 3 - 35 424,00 PLN
  Częśc 5 - 38 340,00 PLN
  Oferta z najwyższa ceną: Cześć 4 - 124 092,00 PLN
  Część 2 - 68 904,00 PLN
  Cześć 1 - 178 416,00 PLN
  Częśc 3 - 62 100,00 PLN
  Część 5 - 56 754,00 PLN
  mprzyjemska@gddkia.gov.pl drukuj