Liczba gości: 1295
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „BUDOWA STACJI CIĄGŁEGO POMIARU RUCHU NA DRODZE EKSPRESOWEJ S6 W KM 326+059”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie i zatwierdzenie projektu budowlano-wykonawczego na aktualnej mapie do celów projektowych oraz montaż stacji ciągłego pomiaru ruchu obejmującej 16 pętli indukcyjnych (po 8 każdego rodzaju) na drodze krajowej nr S6. Jest to testowa instalacja dla pilotażowego programu automatyzacji Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku. Stacja musi zliczać pojazdy, klasyfikować je wg typu 8+1, określać prędkości pojazdów, synchronizować czas (wg DCF77/GPS/NTP) oraz zapewniać zdalne pobieranie zebranych danych przez Internet transmisją bezprzewodową (np. GPRS/EDGE/UMTS/LTE/CDMA/WiFi). Stacja będzie umożliwiała podłączanie różnych modeli urządzeń do pomiarów ruchu drogowego i ich porównywania w celu lepszej analizy potoku pojazdów na drodze.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/47/Z-2/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
06.09.2013 r., godz. 11:00, pok. nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RE Systems S.C., Jurczyce 109, 32-052 Radziszów
Cena: 109 462,62 zł
Data udzielenia zamówienia: 24.09.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 109 462,62 zł
Oferta z najwyższa ceną: 117 605,11 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj