Liczba gości: 1343
Data wszczęcia postępowania: 2013-10-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. 58 511-24-04, fax 58 511-24-05.
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „DOSTAWA URZĄDZEŃ DO POMIARU WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH”
z podziałem na 2 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń do pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych. Zamawiane są następujące samodzielne urządzenia: Zestaw dwóch urządzeń umożliwiających określenie współczynnika IFI dla nawierzchni oraz urządzenie do badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w sposób ciągły. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera transport i rozładunek urządzeń na miejscu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzeń. W przypadku urządzenia do badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w sposób ciągły zamówienie obejmuje również montaż do samochodu Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części.
a) CZĘŚĆ Nr 1 „Zestaw dwóch urządzeń umożliwiających określenie współczynnika IFI (International Friction Index) dla nawierzchni”;
b) CZĘŚĆ Nr 2 „Urządzenie do badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w sposób ciągły”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/53/T-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby poszczególne Części zamówienia zostały zrealizowane w terminie 14 dni (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
Część Nr 1 – 7 000 PLN, (słownie złotych: siedem tysięcy złotych),
Część Nr 2 – 3 000 PLN, (słownie złotych: trzy tysiące złotych),
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona będzie bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl (zamówienia publiczne, powyżej progów unijnych) po publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami Panią Anetę Kroplewską – Starszego Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 20.11.2013 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dla Części nr 1 i 2:
„TOROPOL” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa
Cena: Dla Części nr 1:
cena umowna netto 384 867,00 zł,
podatek VAT 23 % 88 519,41 zł,
cena umowna brutto 473 386,41 zł,
Dla Części nr 2:
cena umowna netto 184 850,00 zł,
podatek VAT 23 % 42 515,50 zł,
cena umowna brutto 227 365,50 zł,
Data udzielenia zamówienia: Dla Części nr 1: 29.11.2013 r.
Dla Częsci nr 2: 10.12.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: Dla Części nr 1: 1 oferta
Dla Częsci nr 2: 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: Dla Części nr 1:
Cena netto 384 867,00 zł
Podatek 23% VAT 88 519,41 zł
Cena brutto 473 386,41 zł

Dla Części nr 2:
Cena netto 184 850,00 zł
Podatek 23% VAT 42 515,50 zł
Cena brutto 227 365,50 zł
Oferta z najwyższa ceną: Dla Części nr 2:
Cena netto 435 000,00 zł
Podatek 0% VAT ................ zł
Cena brutto 435 000,00zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj