Liczba gości: 1481
Data wszczęcia postępowania: 2013-10-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UMOCNIENIE SKARP WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH POD MOSTEM M4 PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie umocnienia prawego i lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku, gdzie wał usytuowany jest pod mostem M4. Umocnienie skarp wałów przeciwpowodziowych typu ciężkiego (materace kamienne grub. 17 cm) od strony wody ma zabezpieczyć przed degradacją na skutek czynników zewnętrznych (kra lodowa, wysoka woda). Skarpy zewnętrzne z uwagi na utrudnioną wegetacje roślin w obszarze pod mostem (cień, brak wody) zostaną umocnione geokratą wypełnioną żwirem o uziarnieniu 16/32 mm. Na koronie wału należy wykonać drogę z płyt typu Yomb.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/54/Z-4/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.
Wymagany termin rozliczenia budowy, sporządzenia sprawozdawczości, przedłożenia elaboratu lub inwentaryzacji powykonawczej – 7 dni od daty zakończenia robót.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł (słownie złotych dwanaście tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 IDW zawartej w SIWZ oraz nazwę zamówienia.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 ustawy Pzp.
7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 38,20 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Longin Ewald – Kierownik Projektu w Wydziale Mostów.
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 23/10/2013 do godziny 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGROMEL PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT AGROMELIORACYJNYCH I HYDROTECHNICZNYCH Sp. z o.o.
Ul. F. Nowowiejskiego 33
83-000 Pruszcz Gdański
Cena: Cena netto: 307 892,76 zł
Podatek VAT 23% 70 815,33 zł
Cena brutto 378 708,09 zł
Data udzielenia zamówienia: 04/11/2013
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 307 892,76 zł
Podatek VAT 23% 70 815,33 zł
Cena brutto 378 708,09 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 475 350,70 zł
Podatek VAT 23% 109 330,66 zł
Cena brutto 584 681,36 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj