Liczba gości: 1445
Data wszczęcia postępowania: 2013-10-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „REMONT TUNELU POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 W KM 302+684
W MIEJSCOWOŚCI REDA”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)Remont tunelu – branża mostowa:
- konstrukcja schodów z betonu klasy C25/30 w deskowaniu – 36 m3;
- torkret konfekcjonowany z mieszanki modyfikowanej – 240 m2;
- okładziny kamienne – 295 m2;
- metalizacja oraz pokrywanie powłokami malarskimi – 280 m2;
- wykonanie powłoki ochronnej elementów betonowych – 900 m2;
- roboty rozbiórkowe – elementy betonowe – 60 m3;
b)Remont oświetlenia tunelu:
- demontaż opraw oświetleniowych – 15 szt.;
- układanie przewodów N2XH 3x2,5 – 130 m;
- montaż opraw LED – 24 szt.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/57/Z-12/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w całości został zrealizowany od dnia przekazania terenu budowy do dnia 30.06.2014 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % - najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 101,89 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr inż. Michał Kurowski – Terenowy Inspektor Mostowy.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrona pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70,
80-298 Gdańsk,
sekretariat,
07/11/2013 do godz. 14:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mosty Kujawy Krzysztof Szymański
Mostki 1B
87-815 Smólnik
Cena: cena umowna netto: 437 226,49 zł,
podatek VAT 23 %: 100 562,09 zł,
cena umowna brutto 537 788,58 zł.
Cena umowna brutto słownie złotych: pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 58/100 złotych.
Data udzielenia zamówienia: 15/11/2013
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 437 226,49 zł,
podatek VAT 23 %: 100 562,09 zł,
cena umowna brutto 537 788,58 zł.
Cena umowna brutto słownie złotych: pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 58/100 złotych.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 517 030,48 zł,
podatek VAT 23 %: 118 917,01 zł,
cena umowna brutto 635 947,49 zł.
Cena umowna brutto słownie złotych: sześćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 49/100 złotych.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj