Liczba gości: 939
Data wszczęcia postępowania: 2013-12-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA STACJI CIĄGŁEGO POMIARU RUCHU NA
DRODZE EKSPRESOWEJ S6 W KM 326+059”
A) wykonanie drugiego przewiertu rurą typu RHDPEp 110/6,3
B) wykonanie pomiarów elektrycznych dla bramownicy ViaToll S6 L128-C1
C) wykonanie podłączenia energii elektrycznej wg wymagań firmy Kapsch
D) doposażenie stanowiska testowania urządzeń w dwa detektory wizyjne”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
A) wykonanie drugiego (zapasowego kanału teletechnicznego dla urządzeń montowanych w przyszłości) przewiertu rurą typu RHDPEp 110/6,3;
B) wykonanie pomiarów elektrycznych faktycznego obciążenia każdej z faz dla bramownicy ViaToll S6 L128-C1;
C) wykonanie podłączenia energii elektrycznej do wykonanego stanowiska testowego, zgodnie z wymaganiami firmy Kapsch;
D)doposażenie stanowiska testowania urządzeń pomiaru ruchu drogowego w detektory wizyjne umożliwiające rejestrację cyfrową rzeczywistego obrazu ruchu drogowego.
Wszystkie roboty przewidziane w niniejszym zamówieniu są powtórzeniem robót występujących w zamówieniu podstawowym.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/65/Z-2/WR/2013
Termin realizacji: do dnia 19.12.2013 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marcin Kobzdaj - Starszy Inspektor Wydziału BRDiZR
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RE Systems S.C.
Jurczyce 109, 32-052 Radziszów
Cena: 29 151,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 13.12.2013 r.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj