Liczba gości: 29601
Data wszczęcia postępowania: 2013-12-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. MIńska 25
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska”
do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła
Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km; Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał
Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km; Zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła
Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania:

Zadanie „A” – Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km. Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na w/w odcinku obejmuje w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku A o długości około 4,6 km wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku A o długości około 4,6 km wraz
z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać
w szczególności następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o długości ok. 4,6km o następujących parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h (prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny (dla drogi głównej
i tunelu), 2 x 4 pasy ruchu + pas awaryjny na obiektach inżynierskich
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez opasek): od 4,0 m do 11,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m (w tunelu 3,75 m – do wykorzystania jako 4 pas ruchu)
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy głównej
2. Budowę 2 węzłów drogowych: Ursynów Zachód i Ursynów Wschód
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę tunelu drogowego dwunawowego wraz z wyposażeniem, włączając w to odcinek tunelu pod linią metra
8. Budowę obiektów inżynierskich
9. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych
10. Budowę sygnalizacji świetlnych
11. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
12. Budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej
13. Budowę kanału technologicznego
14. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem
15. Budowę systemu zarządzania tunelem
16. Budowę urządzeń do zarządzania ruchem
17. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, pompownie wód opadowych, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, drenaż drogowy podłużny i inne
18. Budowę urządzeń ochrony środowiska m.in.: zabezpieczenia akustyczne, system odprowadzenia wód opadowych, urządzenia podczyszczające wody opadowe
z jezdni drogi ekspresowej, wygrodzenie drogi głównej
19. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej
20. Oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia BRD
21. Budowę systemu osłony meteorologicznej
22. Przywrócenie dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy
23. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań
24. Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
25. Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
26. Wycinkę zieleni
27. Zagospodarowanie terenu zielenią
28. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również
w okresie usuwania wad.
29. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia


Zadanie „B” – Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km. Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na w/w odcinku obejmuje w szczególności:

1. Zaprojektowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku B o długości około 6,5 km wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku B o długości około 6,5 km wraz
z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać
w szczególności następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o długości ok. 6,5km o następujących parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h (prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny, 2 x 4 pasy ruchu + pas awaryjny na obiektach inżynierskich, most przez Wisłę 2 x 4 pasy ruchu, estakada w ciągu przeprawy przez Wisłę 2 x 4 pasy ruchu i 2 x 5 pasów ruchu, wiadukt nad ul.Czerniakowską bis 2 x 5 pasów ruchu.
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez opasek): od 4,0 m do 11,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy głównej
2. Budowę 2 węzłów drogowych: „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z estakadą będącą przedłużeniem mostu
8. Budowę obiektów inżynierskich
9. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych
10. Budowę sygnalizacji świetlnych
11. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
12. Budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej
13. Budowę kanału technologicznego
14. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem
15. Budowę urządzeń do zarządzania ruchem
16. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, pompownie wód opadowych, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, drenaż drogowy podłużny i inne
17. Budowę urządzeń ochrony środowiska m.in.: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, system odprowadzenia wód opadowych, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej, wygrodzenie drogi głównej
18. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej
19. Oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia BRD
20. Budowę systemu osłony meteorologicznej
21. Przywrócenie dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy
22. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań
23. Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
24. Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
25. Wycinkę zieleni
26. Zagospodarowanie terenu zielenią
27. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
28. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia
Zadanie „C” – Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km. Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na w/w odcinku obejmuje w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku C o długości około 7,5 km wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku C o długości około 7,5 km wraz
z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać
w szczególności następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o długości ok. 7,5km o następujących parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h (prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez opasek): 4,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy głównej
2. Budowę węzła drogowego: „Patriotów”
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę obiektów inżynierskich w tym estakad przez Mazowiecki Park Krajobrazowy
8. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych
9. Budowę sygnalizacji świetlnych
10. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
11. Budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej
12. Budowę kanału technologicznego
13. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem
14. Budowa urządzeń do zarządzana ruchem
15. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, pompownie wód opadowych, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, drenaż drogowy podłużny i inne
16. Budowę urządzeń ochrony środowiska m.in.: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, system odprowadzenia wód opadowych, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej, wygrodzenie drogi głównej
17. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej
18. Oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia BRD
19. Budowę systemu osłony meteorologicznej
20. Przywrócenie dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy
21. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań
22. Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
23. Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
24. Wycinkę zieleni
25. Zagospodarowanie terenu zielenią
26. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również
w okresie usuwania wad.
27. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia
Numer przetargu: 130/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby termin realizacji nie był dłuższy niż 41 miesięcy od daty zawarcia umowy w
odniesieniu do każdego zadania . Do terminu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15
marca)
Wadium: Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie A - 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów PLN)
Zadanie B - 17 000 000 PLN (słownie: siedemnaście milionów PLN).
Zadanie C - 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN).
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 90%
okres gwarancji jakości - 10%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych: Beatę Misiewicz, Agatę Zielińską, Annę Cybulską, Sebastiana Chadę - pokój 713, tel. 22 209 23 61, fax. (22) 209 24 74;
Termin składania wniosków: 2014-03-03 12:00:00
Miejsce składania wniosków: Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
w pokoju 713, piętro VII do dnia 28.02.2014 r. do godz. 12:00
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
do dnia 03.03.2014 r. do godz. 12:00
Termin składania ofert: 2015-01-15 11:30:00
Miejsce składania ofert: Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
w pokoju 713, piętro VII do dnia 28.02.2014 r. do godz. 12:00
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
do dnia 03.03.2014 r. do godz. 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadnaie A - Astaldi S.p.A., Via G.V. Bona 65, 00156 Rzym (Włochy), do korespondencji: Astaldi S.p.A. Spółka akcyjna Oddział w Polsce, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa; Zadanie B - Konsorcjum Firm: 1) Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt, A.Ş. z siedzibą w Ankarze (Turcja), Konya, Devletyolu, 23. Km, no. 111 Gölbaşı – Ankara, 2) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Adres do korespondencji: Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt, A.Ş. Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 80/82, 2 piętro, 00-844 Warszawa; Zadanie C - WARBUD S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Cena: Zadanie A - 1 222 236 392,51 zł brutto
Zadanie B - 757 643 100,00 zł brutto
Zadanie C - 561 660 312,21 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 11.12.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie A - 10
Zadanie B - 5
Zadanie C - 3
Oferta z najniższą ceną: Zadanie A - 1 222 236 392,51 zł brutto
Zadanie B - 757 643 100,00 zł brutto
Zadanie C - 561 660 312,21 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie A - 2 431 710 000,00 zł brutto
Zadanie B - 1 241 685 000,00 zł brutto
Zadanie C - 714 814 500,00 zł brutto
www.gddkia.gov.pl drukuj