Liczba gości: 6719
Data wszczęcia postępowania: 2014-08-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Szczecinie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Ustronie Morskie /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Ustronie Morskie /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa
Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
1. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót
budowlanych:
— budowę odcinka drogi ekspresowej S6 o długości ok. 24 km,
— budowę węzłów drogowych,
— budowę obiektów inżynierskich,
— budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
— budowę dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi S6,
— budowę przepustów,
— budowę miejsca obsługi podróżnych (MOP I)
— budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej
— budowę przejść dla zwierząt,
— budowę ekranów akustycznych,
— budowę urządzeń ochrony środowiska,
— budowę kanalizacji teletechnicznej
— budowę kanalizacji deszczowej,
— budowę rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
— budowę oświetlenia,
— budowę urządzeń bezpieczeństwa i ogrodzenia drogi,
— wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg
— wykonanie elementów systemu zarządzania ruchem,
— budowa zasilania oświetlenia i elementów systemu zarządzania ruchem,
— przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,
— przebudowę linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV,
— przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
— przebudowę kolizji urządzeń teletechnicznych,
— przebudowę kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
— przebudowę urządzeń melioracji.
2. Zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach
przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu
3. Zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym
zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas
trwania budowy),
4. Projekt i wycinka zieleni kolidującej z pasem drogi S6.
5. Roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
6. Demontaż turbiny wiatrowej wraz z fundamentem, projekt i budowa fundamentu i linii kablowej w nowej
lokalizacji oraz instalacja i uruchomienie turbiny w nowej lokalizacji.
7. Aktualizację i uzupełnienie badań geotechnicznych.
8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów.
Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S6:
Klasa drogi - S
Prędkość projektowa - Vp = 100km/h
Ilość pasów ruchu: Przekrój drogowy dwujezdniowy – 2 x 2
Szerokość pasa ruchu: 3.5m
Szerokość pasa dzielącego: 4,00 m + 2 x 0,5 m (opaski wewnętrzne) co daje nam 5,0 m
Szerokość pasów awaryjnych: 2.50m
Szerokość poboczy nieutwardzonych: dostosowana do przyjętych w projekcie barier ochronnych, oświetlenia i
ewentualnej lokalizacji ekranów akustycznych.
Obciążenie proj. nawierzchni: 115kN/oś
Pasy wyłączania i włączania na wyjazdach i wjazdach
– szerokość pasa ruchu: 3,50m
– szerokość opaski zewnętrznej: 0,50m
Numer przetargu: GDDKIA O/Sz-D-3-284/28/2014
Termin realizacji: 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Do terminu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 6 300 000 PLN (słownie złotych: sześć milionów trzysta tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. cena 90%
2. termin realizacji 5 %
3. gwarancja jakości 5 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Gabska
Termin składania wniosków: 2014-09-30 00:00:00
Miejsce składania wniosków: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, pok. 10 (sekretariat). W terminie do dnia 29.09.2014 r. do godz.10:00

Wnioski należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, pok. 10 (sekretariat). W terminie do dnia 15.09.2014 r. do godz.10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj