Liczba gości: 5889
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie w systemie „Utrzymaj Standard” drogi ekspresowej S-8e na odcinku Węzeł Syców Wschód ( bez węzła ) – Węzeł Wieluń ( bez węzła ) km 83+505 – km 128+896 wraz ze wszystkimi jej elementami.
Opis przedmiotu zamówienia: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie w systemie „Utrzymaj Standard” drogi ekspresowej S-8e na odcinku Węzeł Syców Wschód ( bez węzła ) – Węzeł Wieluń ( bez węzła ) km 83+505 – km 128+896 wraz ze wszystkimi jej elementami.
Numer przetargu: O.PO.D-3.2413.61.2015
Termin realizacji: 72 miesiące
Wadium: Wykonawcy będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000 PLN (słownie złotych: jeden milion złotych).
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8% zaoferowanej ceny brutto.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena- 60%
jakość 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie udostępniana na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Dokumentacja przetargowa będzie dostępna na serwerze ftp w folderze S8 Utrzymaj standard
Dane dostępowe do serwera:
ftp://ftp.poznan.gddkia.gov.pl l

LOGIN: gddkia_przetargi, HASŁO: przetargi

UWAGA!
Zamawiający informuje, że dokumentacja przetargowa oraz wszystkie wyjaśnienia wraz z załącznikami będą zamieszczone na serwerze ftp
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach procedury przetargowej – Krzysztof Jahns, tel. 61 8646-305,
Termin składania ofert: 2015-09-16 10:45:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Biuro Podawcze (parter)

NOWY TERMIN:
15.09.2015r, do godz 10:45
Miejsce pozostaje niezmienione.

NOWY TERMIN:
16.09.2015r, do godz 10:45
Miejsce pozostaje niezmienione.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 12.01.2016r
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDiA Standard Sp z o.o.,
ul. Kopernika 11E, 56 – 400 Oleśnica
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp z o.o.,
ul. Klonowa 11, 42 – 700 Lubliniec
Firma-Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „BADERA” Tadeusz Badera
Dalachów 354; 46-325 Rudniki
Cena: 27 952 623,20 złotych brutto
Data udzielenia zamówienia: 13.05.2016
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: jw.
Oferta z najwyższa ceną: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
ul. Noskowska 3-5; 62-800 Kalisz
42 213 432,03 zł brutto
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl drukuj