Liczba gości: 1313
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościach: Klębów i Stok (budowa chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa chodnika w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 na odcinku od granicy gminy Ulan-Majorat w m. Klębów do istniejącego chodnika w m. Stok, tj. od km 311+880 do km 314+414 w miejscowościach: Klębów i Stok”
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego , w powiecie Radzyń Podlaski w gminie Ulan-Majorat.
Numer przetargu: O.LU.D3.2411.5.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana w terminie do dnia 20.12.2016 r w tym:
do dnia 30.09.2016 r. – wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID
do dnia 20.12.2016 r – wykonanie robót budowlanych wraz z odbiorem ostatecznym.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 90%
Długość okresu gwarancji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można pobrać nieodpłatnie ze strony www Zamawiającego lub uzyskać w siedzibie Zamawiającego albo za zaliczeniem pocztowym (cena: 10 zł).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Anetta Różańska tel 81 534 92 44
Termin składania ofert: 2016-06-09 12:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, pokój 55
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl drukuj