Liczba gości: 22261
Data wszczęcia postępowania: 2016-12-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Uwaga3: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Uwaga2: ZAPROSZENIE DO DIALOGU!
Uwaga: INFORMACJA O WYNIKACH OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW!


KRAJOWY SYSTEM POBORU OPŁAT WRAZ Z CZYNNOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z POBOREM OPŁATY ELEKTRONICZNEJ ORAZ Z CZYNNOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z POBOREM OPŁATY ZA PRZEJAZD
Opis przedmiotu zamówienia: Informacje dodatkowe:
data wysłania ogłoszenie do publikacji - 12.12.2016 r.
data wszczęcia postępowania - 14.12.2016 r.

Zamawiający informuje, że dokumentacja jest dostępna wyłącznie w języku polskim. Zamawiający nie przewiduje dokonania tłumaczeń.
Documentation is available only in polish language. The Award Entity doesn’t provide translations.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.6.2016.DZR.34
Termin realizacji: 72 miesiące - jest to okres świadczenia Usługi Poboru Opłat (której rozpoczęcie nastąpi w dniu 3 listopada 2018 roku). Okres obowiązywania umowy obejmował będzie również czas na przejęcie Usług Poboru Opłat od dotychczasowego wykonawcy
Wadium: Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) na etapie składania ofert
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryteria: Cena, Jakość oferowanego rozwiązania.
Ze względu na złożoność zamówienia nie można na tym etapie postępowania ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert; w związku z tym, zamawiający podał kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu dostęp do dokumentów zamówienia nie będzie ograniczany, z uwzględnieniem, że Zamawiający nałoży na Wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji. Środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji oraz sposób uzyskania informacji poufnych udostępnianych w toku postępowania zostaną określone w SIWZ.
Termin składania wniosków: 2017-02-20 11:00:00
Miejsce składania wniosków: Wniosek należy sporządzić w 1 egzemplarzu i umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Krajowy System Poboru Opłat wraz z czynnościami związanymi z poborem Opłaty Elektronicznej Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie wskazanym w ogłoszeniu
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: dialog konkurencyjny
Pełna treść ogłoszenia:
Treść protestu dotyczącego ogłoszenia:
Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Uzasadnienie zgodnie z treścią załącznika.
alipska@gddkia.gov.pl drukuj