Liczba gości: 3153
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135 – Odcinek IIB.
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, dla realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135 – Odcinek IIB”, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);
b) opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);
c) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem Robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).
Numer przetargu: O.KA.D-3.2413.58.2017
Termin realizacji: Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 87 miesięcy, na co składa się:
a) 9 miesięcy - w zakresie wskazanym w SIWZ Tom I w pkt. 5.1 lit. a;
b) 10 miesięcy – w zakresie wskazanym w SIWZ Tom I w pkt. 5.1 lit. b;
c) 68 miesięcy – w zakresie wskazanym w SIWZ TOM I pkt. 5.1 lit. c.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Aspekt społeczny - 20%
Zarządzanie projektem - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zbigniew Podsiadło - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2017-11-10 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oddział GDDKiA w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, pokój nr 303 (III piętro, Wydział Zamówień Publicznych)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec
Cena: 238 620,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 14.12.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 238 620,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 238 620,00 zł.
zpodsiadlo@gddkia.gov.pl drukuj