Liczba gości: 18273
Data wszczęcia postępowania: 2017-12-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postepowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) (12) 417 21 83; 417 21 79; 61 637 07; 616 37 13
faks: (48) (12) 411 01 18
e-mail: krakow_przetargi@gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia: Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”.
Zadanie obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 w km projektowym 108+090 – 115+008, przerwanych w październiku 2017 r. Podstawą wykonania zadania jest podstawowa (pierwotna) dokumentacja projektowa, inwentaryzacja określająca stan zaawansowania robót, dokumentacja projektowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką oraz dokumentacja dotycząca zmian.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
- budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
- wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
- wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
- budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
- budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
- wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
- budowę lub przebudowę chodników,
- oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2410.3.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Minimalny termin realizacji wynosi 15 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 800.000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - 9%
Równość podłużna nawierzchni - 8%
Personel Wykonawcy - 6%
Termin realizacji Kontraktu - 12%
Zagospodarowanie gruntu rodzimego - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aneta Trześniewska
Termin składania ofert: 2018-02-27 11:15:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 304
Informacja o zebraniu wykonawców: Zamawiający podaje szczegółowe informacje dotyczące zebrania Wykonawców:
Termin zebrania: 18.01.2018 r. (czwartek) o godz. 10:00.
Miejsce zebrania: biuro budowy przy ul. Oleśnickiej 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, sala narad na I piętrze.
Podczas zebrania Zamawiający przedstawi krótką prezentację dotyczącą inwestycji, a następnie oprowadzi Wykonawców po terenie inwestycji.
W trakcie zebrania Wykonawcy będą mieli możliwość zgłoszenia zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W celu uniknięcia błędów zaleca się przekazanie Zamawiającemu zadawanych pytań pisemnie drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od daty zebrania.
Zamawiający sporządzi zbiorczą informację z zebrania zawierającą w szczególności zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacja z zebrania udostępniona zostanie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
Udział w spotkaniu jest dobrowolny.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacje zawierające zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zmiana - 23.01.2018
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Termin składania ofert został zmieniony na 08.02.2018r. godz. 11:15

Zmiana - 01.02.2018
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Termin składania ofert został zmieniony na 20.02.2018r. godz. 11:15

Zmiana - 13.02.2018
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Termin składania ofert został zmieniony na 27.02.2018r. godz. 11:15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W dniu 25.04.2018 r. jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin, AZI-BUD Sp. z o. o._ Partner Konsorcjum ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin DUNA ASZFALT Út-és Mélyépitõ Kft. – Partner Konsorcjum 6060 Tiszakécske, Béke utca 150 z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 102 071 363,02 zł (słownie: sto dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 02/100) Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1, którymi były: Cena – 60% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 60 pkt), Kryteria pozacenowe – 40 % (oferta najkorzystniejsza uzyskała 40 pkt), w tym:  właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – 9 pkt,  równość podłużna nawierzchni – 8 pkt,  personel Wykonawcy – 6 pkt, w tym: Dyrektor Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy – 3 pkt; Kierownik Budowy – 3 pkt;  termin realizacji Kontraktu - 12 pkt;  zagospodarowanie gruntu rodzimego – 5 pkt. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punków, tj. 100, obliczoną zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.2. Ponadto zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający, poniżej, podaje in-formacje na temat nazw (firmy), siedziby i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin,
AZI-BUD Sp. z o. o._ Partner Konsorcjum
ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin
DUNA ASZFALT Út-és Mélyépitõ Kft. – Partner Konsorcjum
6060 Tiszakécske, Béke utca 150
Cena: 102 071 363,02 zł
Data udzielenia zamówienia: 10.07.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 102 071 363,02 zł
Oferta z najwyższa ceną: 150 773 916,60 zł
atrzesniewska@gddkia.gov.pl drukuj