Liczba gości: 1896
Data wszczęcia postępowania: 2018-03-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego:
„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARNA WODA - ZBLEWO”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- wykonanie mapy do celów projektowych i jej ewentualnej aktualizacji,
- wykonanie uproszczonej koncepcji przekroju 2+1,
- wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego,
- wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania,
- wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym mapy z projektami podziału nieruchomości,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie Specyfikacji Techn., Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ,
- wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- sprawowanie nadzoru autorskiego.
Numer przetargu: O.GD.I-1.2413.01.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 49 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ, Tom II OPZ, pkt II.8.
1. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie.
a. 15 miesięcy przeznaczone na wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ (Formularz 2.2.);
b. 6 miesięcy procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
c. 16 miesięcy przeznaczone na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszego zamówienia;
d. 12 miesięcy okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Okres wykonania zamówienia - 49 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski, i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: TAK 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Zespół projektowy – 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Stefana Kowalczyka do kontaktowania się z Wykonawcami.
Termin składania ofert: 2018-04-10 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK, w pokoju nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum: RODEN ROAD DESIGN POLSKA Sp. z o.o., ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa; RODEN Mérnöki Iroda KFT., 1089 Budapest, Villám u. 13 Węgry
Cena: cena brutto: 2 348 020,80 zł
Data udzielenia zamówienia: 20.09.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: cena brutto: 2 014 037,67 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena brutto: 7 349 040,90 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj