Liczba gości: 691
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Wymiana dylatacji bitumicznych na wiadukcie WD-3 nad droga ekspresową S3a Obwodnica Gorzowa Wlkp. w km 83+651”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Wymiana dylatacji bitumicznych na wiadukcie WD-3 nad droga ekspresową S3a Obwodnica Gorzowa Wlkp.
w km 83+651”
a) parametry obiektu:
- długość obiektu: 72.00 m,
- szerokość całkowita wiaduktu: 8.40 m, w tym: szerokość jezdni - 6.60 m,
jeden pas ruchu 3.5 m, dwie opaski po 1.55m, szerokość kap gzymsowych 2x0.90m,
- ilość przęseł: 4 - rozpiętość teoretyczna 16.00+19.50+19,50+16,00 m
-przęsła: zaprojektowano o schemacie statycznym ciągłej czteroprzęsłowej płyty żelbetowej o minimalnej grubości 1.05m. Góra płyty wyprofilowana jest zgodnie ze spadkiem poprzecznym jezdni i chodników.
- spadek poprzeczny na jezdni – dwustronny wynoszący 2%,
- urządzenia dylatacyjne: bitumiczne – 2 szt., na przyczółkach o przesuwie + 7 mm – 9 mm
- przyczółki – zaprojektowano jako zatopioną w nasypie drogowym żelbetową belkę oczepową o przekroju 1.6mx1.2m i długości 8.51m zwieńczającą umieszczone w jednym rzędzie cztery pale wiercone o średnicy 1.00m
- łożyska elastomerowe– 10 szt.
b) W celu realizacji zamówienia przewiduje się następujące prace:
- rozbiórkę dwóch istniejących asfaltowych dylatacji na wiadukcie,
- przygotowanie/dostosowanie wnęk dylatacyjnych do montażu przykryć dylatacyjnych,
- inwentaryzacja uszkodzeń,
- naprawa uszkodzeń,
- wbudowanie dwóch przykryć dylatacyjnych na całej szerokości obiektu,
- odtworzenie nawierzchni jezdni oraz nawierzchni chodników w strefach przy dylatacyjnych,
- prace wykończeniowe i porządkowe.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.5.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie czterech miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych; 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C” -60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości „G” -20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót Mostowych „D” -20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 11-04-2018r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała - sprawy proceduralne
b) Lidia Batkowska, Lucyna Berendt-Karkocka - sprawy merytoryczne
Termin składania ofert: 2018-04-27 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 27/04/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REKTO - Halina Dostał
Wygnanów 47a
28-366 Małogoszcz
Cena: cena netto - 173 240,00 zł
cena brutto - 213 085,20 zł
Data udzielenia zamówienia: 18.06.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: REKTO - Halina Dostał
Wygnanów 47a
28-366 Małogoszcz
cena brutto - 213 085,20 zł
Oferta z najwyższa ceną: REKTO - Halina Dostał
Wygnanów 47a
28-366 Małogoszcz
cena brutto - 213 085,20 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj