Liczba gości: 675
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „USUNIĘCIE SKUTKÓW ROZMYCIA SKARP NA DRODZE EKSPRESOWEJ S3”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „USUNIĘCIE SKUTKÓW ROZMYCIA SKARP NA DRODZE EKSPRESOWEJ S3”,
związane z remontem i usunięciem skutków rozmycia skarp na drodze krajowej nr S3
Zadanie jest realizowane w ciągu drogi ekspresowej S3 na odcinku od km 54+900 węzeł „Myślibórz” do węzła „Świebodzin Północ km 150+600”.
Parametry techniczne drogi ekspresowej S3:
klasa techniczna - S,
prędkość projektowa - Vp = 100 km/h,
prędkość miarodajna - Vm = 110 km/h,
liczba jezdni - 2,
szerokość jezdni - 10.00 m,
szerokość pasów ruchu - 2 x 3.50 m,
szerokość opaski wewnętrznej - 0.50 m,
szerokość pasa awaryjnego - 2.5 m,
szerokość poboczy gruntowych - 1.25 m – 1.50 m,
kategoria ruchu - KR5,
obciążenie - 115 kN/oś.
Zakres inwestycji obejmuje:
roboty pomiarowe,
roboty rozbiórkowe
remont poboczy poprzez uzupełnienie poboczy warstwą tłucznia
umocnienie skarp przy pomocy materacy z gabionowych
umocnienie skarp tłuczniem 31,5/63 mm gr 30 cm wraz z ułożeniem geowłókniny filtracyjnej
umocnienie wylotów ścieków skarpowych płytami chodnikowymi
ustawienie ścieku drogowego trójkątnego
wykonanie ścieku skarpowego
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1 508 897,58 zł brutto
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.9.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie czterech miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
41 113012220030203604200005
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2412.9.2018)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20% = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych - 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 11-06-2018
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień - w sprawach proceduralnych;
Bartosz Kulicz, Renata Frankowska-Płaczek - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2018-06-26 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 26/06/2018 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rokom Sp. z o.o.
ul. Karnicka 20
03-162 Warszawa
Cena: cena netto: 1 197 757,62 zł
cena brutto: 1 473 241,87 zł
Data udzielenia zamówienia: 16.07.2018r
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Rokom Sp. z o.o.
ul. Karnicka 20
03-162 Warszawa
cena brutto: 1 473 241,87 zł
Oferta z najwyższa ceną: Rokom Sp. z o.o.
ul. Karnicka 20
03-162 Warszawa
cena brutto: 1 473 241,87 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj