Liczba gości: 856
Data wszczęcia postępowania: 2018-07-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznych na terenie Rejonu Suwałki
Opis przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznych na terenie Rejonu Suwałki
Zamówienie obejmuje Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowo – grysowych (SMA) oraz masami na zimno, remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej, remont poboczy, rowów, przepustów oraz interwencyjne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na drogach krajowych na terenie Rejonu Suwałki, GDDKiA Oddział w Białymstoku.
Numer przetargu: O.BI.D-3.2411.12.2018
Termin realizacji: Wykonywanie remontów na wezwanie Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – waga 60%
okres gwarancji i rękojmi - waga 30%
doświadczenie Kierownika Robót Drogowych - waga 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Ewa Kozłowska (procedura przetargowa) – tel. (85) 66 45 838; fax. (85) 65 26 157; ekozlowska@gddkia.gov.pl
Pani Ewa Puczkielewicz - Masłowska (sprawy merytoryczne)
Termin składania ofert: 2018-08-20 10:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w Punkcie Obsługi Klienta
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena: 9 935 620,38 zł.
Data udzielenia zamówienia: 04.09.2018
Liczba otrzymanych ofert: 1
ekozlowska@gddkia.gov.pl drukuj