Liczba gości: 529
Data wszczęcia postępowania: 2018-07-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA WIADUKCIE DROGOWYM NAD TORAMI PKP W MIEJSCOWOŚCI WILKOWO, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 43+936
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA WIADUKCIE DROGOWYM NAD TORAMI PKP W MIEJSCOWOŚCI WILKOWO, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 43+936” Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Parametry remontowanego obiektu: - Długość całkowita – 155,20m, - Szerokość obiektu: jezdnia – 4,0 + 4,25 [m], chodniki – (0,6+0,5)+(0,5+1,1+0,2) [m], - Szerokość całkowita obiektu – 11,15m, - Światło pionowe nad linia kolejową: ~ 6,50m. - 9-cio przęsłowa belka ciągła o rozpiętościach: 16,00+7x17,00+16,00 [m] - Przekrój poprzeczny ustroju niosącego składa się z 7 sztuk belek kablobetonowych WBS, w rozstawie co 1,60m, na nich oparta jest monolityczna płyta żelbetowa gr.0,18m; belki główne w wszystkich przęseł stężono w środku rozpiętości, monolitycznymi poprzecznicami przęsłowymi o wymiarach 0,37x0,60m; nad filarami wykonano monolityczne poprzecznice, które razem z oczepami dwóch podpór środkowych tworzą sztywne węzły, natomiast pozostałe filary – przegubowe, - Podpory skrajne to masywne żelbetowe oczepy oparte na dwóch ścianach połączonych wspólna ławą fundamentową, posadowione bezpośrednio; podpory pośrednie to dwa słupy żelbetowe o przekroju kołowym, zwieńczone monolitycznie oczepem oraz zamocowane w żelbetowych ławach fundamentowych, posadowionych bezpośrednio, - Urządzenia dylatacyjne modułowe – 2 szt. Obiekt zlokalizowany jest nad czynną linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 43+936. Kąt skrzyżowania z przeszkodą wynosi 17°55’ Wiadukt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres planowanych robót remontowych nie obejmuje zmian konstrukcyjnych obiektu, a także nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy. Nie ulegną także zmianie żadne parametry techniczne mostu takie jak geometria, długość całkowita, szerokość obiektu, rozpiętości teoretyczne przęseł i ich schemat statyczny. Nie przewiduje się żadnych zmian w konstrukcji przęseł i podpór obiektu.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.11.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 30.11.2018r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C” - 100 % = 100 pkt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień
Miejsce otwarcia ofert: Negocjacje odbędą się w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 52 - V piętro dnia 24-07-2018 godz. 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 6 Skarbimierzyce
72-002 Dołuje
Cena: cena netto: 469 934,00 zł
cena brutto: 578 018,82 zł
Data udzielenia zamówienia: 21.08.2018r.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj