Liczba gości: 617
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie ciągu pieszego w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 12 od km 13+093 do km 13+283,70”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa chodnika po stronie prawej drogi krajowej nr 12, od km 13+093 (istn. zjazd indywidualny) do km 13+283,70 (istn. zjazd publiczny). Podany kilometraż jest zgodny z projektem – należy wykonać zgodnie z kilometrażem obowiązującym w terenie i planem sytuacyjnym.

Projektowana konstrukcja ciągu pieszego:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm
Szerokość ciągu pieszego 2,5m wraz z krawężnikiem. Ciąg pieszy od strony jezdni będzie ograniczony krawężnikiem typu ulicznego 15x30x1OO cm na ławie betonowej natomiast od strony skarpy obrzeżem chodnikowym 8x30x1OO cm na ławie betonowej.
Połączenie chodnika z nawierzchnią zjazdów wykonać krawężnikiem typu ulicznego wyniesionego ponad krawędź zjazdu 2cm.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.6.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do dnia 09-12-2018r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych; 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
41 113012220030203604200005
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2411.6.2018);
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C” - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości „G” - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie zawodowe Kierownika robót drogowych „KB” - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 03-08-2018 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała - sprawy proceduralne
Grzegorz Kaliszewski, Anita Ratajczak- sprawy merytoryczne
Termin składania ofert: 2018-08-21 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 21/08/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie faktyczne:
Do terminu składania ofert tj. do dnia 21-08-2018 r. do godz. 9:30 w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.
Liczba otrzymanych ofert: DO DNIA 21.08.2018 R. DO GODZ 09:30 NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA ŻADNA OFERTA.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj