Liczba gości: 655
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej z podziałem na 5 części.
Część 1 – Rejon Gorzów Wielkopolski.
Część 2 – Rejon Nowa Sól.
Część 3 – Rejon Słubice.
Część 4 – Rejon Żary.
Część 5 – Oddział w Zielonej Górze.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy dla obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno – biurowych administrowanych przez GDDKiA w okresie 24 m-cy.
Planuje się, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01-01-2019 r.
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa energii elektrycznej dla 191 punktów poboru energii elektrycznej w tym dla 161 punktów istniejących i 30 punktów planowanych tj.: będących w budowie i rozbudowie.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest powyżej 144 000 euro.
CPV: 09310000; 09300000.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2410D.1.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby dostawa była realizowana sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 01-01-2019 r. lub do wykorzystania kwoty określonej w Istotnych Postanowieniach Umowy, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w OPZ w tym w Tabelach nr 1 i Tabelach nr 2 dla każdej części zamówienia.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 12 500,00 PLN;
Część 2 – 16 500,00 PLN;
Część 3 – 3 000,00 PLN;
Część 4 – 1 600,00 PLN;
Część 5 – 1 500,00 PLN.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt. max;
Proekologiczność – 40 % = 40 pkt. max.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2018-09-19 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CZĘŚĆ NR 1, 2, 3, 4, 5
TAURON Sprzedaż sp. z o. o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
Cena: CZĘŚĆ NR 1 - REJON GORZÓW WLKP.:
NETTO: 1 929 273,00 PLN.
BRUTTO: 2 373 005,79 PLN.
CZĘŚĆ NR 2 - REJON NOWA SÓL:
NETTO: 2 554 123,00 PLN.
BRUTTO: 3 141 571,29 PLN.
CZĘŚĆ NR 3 - REJON SŁUBICE:
NETTO: 461 242,50 PLN.
BRUTTO: 567 328,28 PLN.
CZĘŚĆ NR 4 - REJON ŻARY:
NETTO: 267 670,40 PLN.
BRUTTO: 329 234,59 PLN.
CZĘŚĆ NR 5 - ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE.:
NETTO: 246 716,80 PLN
BRUTTO: 303 461,66 PLN
Data udzielenia zamówienia: CZĘŚĆ NR 1, 2, 3, 4, 5: 14-11-2018
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ NR 1, 2, 3, 4, 5: 2
Oferta z najniższą ceną: CZĘŚĆ NR 1, 2, 3, 4, 5:
TAURON Sprzedaż sp. z o. o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
Oferta z najwyższa ceną: CZĘŚĆ NR 1, 2, 3, 4, 5:
ENEA S. A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj