Liczba gości: 1789
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej, dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Lipinki Łużyckie – Żary
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Lipinki Łużyckie – Żary” wraz z:
- opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ);
- opracowaniem materiałów do decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
- uzyskaniem ww. decyzji.
- pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.13.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana przez okres:
ETAP I - 4 m-ce od dnia podpisania umowy
ETAP II - 10 m-cy od dnia podpisania umowy
Etap III - 25 m-cy od dnia podpisania umowy
Etap IV - 14 m-cy od dnia podpisania umowy
Etap V – 30 m-cy od dnia podpisania umowy
Etap VI – 3 m-ce od dnia uzyskania przez decyzję ZRID waloru ostateczności
Etap VII – 30 m-cy od dnia podpisania umowy
Etap VIII – do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia.
Etap IX – do dnia zakończenia robót budowlanych (podpisania protokołu odbioru bez uwag) w ramach przedsięwzięcia.
Wykonywanie całości umowy będzie trwać maksymalnie 59 miesięcy. Na okres ten składa się:
a) 30 miesięcy – dla Etapów od I do VII,
b) 6 miesięcy – dla Etapu nr VIII,
c) 23 miesiące– dla Etapu nr IX z uwzględnieniem dwóch okresów zimowych
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych; 00/100);
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 % = 60 pkt
Doświadczenie Głównego Projektanta (D) - 35 % = 35 pkt
Zawodowa integracja osób (Z) - 5 % = 5 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Termin składania ofert: 2018-10-22 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Eco-Investment Poland Sp. z o. o. ul. Filtrowa 65/45 02-055 Warszawa
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eco-Investment Poland Sp. z o. o.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa
Cena: Cena oferty brutto: 1 187 237,21 zł
Data udzielenia zamówienia: 25.02.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 1 187 237,21 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 697 882,00 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj