Liczba gości: 663
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘDRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W NOWEJ SOLI
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres usług obejmuje m.in.: - działania organizacyjno-techniczne realizowane przez drogową służbę liniową lub przedsiębiorstwa wykonawcze; - przygotowanie materiałów do usuwania śliskości zimowej, przy czym przez usuwanie rozumie się również zapobieganie; - działania profilaktyczne w tym np. osłonę dróg przed zawiewaniem, obsługę meteorologiczną, itp.; - usuwanie śniegu z dróg; - usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladzania jezdni lub materiałów uszorstniających; - prace porządkowe po sezonie zimowym.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.14.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana od dnia 15.10.2018r. do 15.04.2019r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C” - 100 % = 100 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. U. UE w dniu 18-09-2018r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień
Miejsce otwarcia ofert: Negocjacje odbędą się w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 52 - V piętro dnia 20-09-2018 godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Transportowo – Sprzętowych Józef Łucki
ul. Wierzyńskiego 20
67-100 Nowa Sól
Cena: cena netto: 1 959 611,08 zł
cena brutto: 2 116 379,97 zł
Data udzielenia zamówienia: 09.10.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Zakład Usług Transportowo – Sprzętowych Józef Łucki
ul. Wierzyńskiego 20
67-100 Nowa Sól
cena brutto: 2 116 379,97 zł
Oferta z najwyższa ceną: Zakład Usług Transportowo – Sprzętowych Józef Łucki
ul. Wierzyńskiego 20
67-100 Nowa Sól
cena brutto: 2 116 379,97 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj