Liczba gości: 964
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2410R.3.2018
Termin realizacji: Proponowany termin realizacji zamówienia 27 miesięcy w tym:
15 miesięcy – okres projektowania wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej
na realizację Robót.
12 miesięcy - okres realizacji Robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.
Do czasu realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe.
Wadium: Tak, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 230 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%= 60 pkt
Gwarancja jakości – 10% = 10 pkt
Doświadczenie Kierownika budowy – 10% = 10 pkt
Doświadczenie Projektanta Robót Drogowych – 10% = 10 pkt
Doświadczenie Projektanta specjalności Konstrukcyjno-budowlanej – 10% =10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 04-10-2018r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała - sprawy proceduralne
b) Zbigniew Filipowski, Marta Januszewska - sprawy merytoryczne
Termin składania ofert: 2018-11-15 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 12/11/2018 do godziny 09:30

Po zmianie SIWZ:
Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 15/11/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie faktyczne:
Do terminu składania ofert tj. do dnia 15-11-2018r. do godz. 9:30 w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Liczba otrzymanych ofert: DO DNIA 15.11.2018 R. DO GODZ 09:30 NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA ŻADNA OFERTA.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj