Liczba gości: 1006
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KATEGORII I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3”.
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją na jej podstawie Robót budowlanych dla obiektów:
a) Miejsce Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód”,
b) Miejsce Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Zachód”,
stanowiących elementy zagospodarowania drogi ekspresowej S3 realizowanej w ramach Inwestycji pn.: „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 Sulechów – Nowa Sól – pierwszy odcinek od km 272+650 do km 286+043”.
Zamówienie obejmuje zarządzanie oraz nadzór nad pracami projektowymi i robotami takimi jak: zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania oraz oddanie do użytkowania obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 470 000,00 zł
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2410U.3.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru oraz przez 1 rok okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi.
Przewidywany termin realizacji Usługi będzie wynosił 42 miesiące od daty podpisania Umowy z Wykonawcą robót, w tym maksymalnie 30 miesięcy - okres projektowania i wykonywania Robót, 12 miesięcy - Przeglądów Gwarancyjnych w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi.
Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana przez okres:
1) Etap 1: maksymalnie 15 miesięcy - rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z wykonawcą robót i obejmuje okres projektowania przez Wykonawcę w ramach Kontraktu robót przedmiotowego zadania. Zakończenie następuje w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej od Wykonawcy robót oraz po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót,
2) Etap 2 i Etap 1 łącznie maksymalnie 30 miesięcy w okresie wykonywania przez Wykonawcę Robót w ramach realizacji Kontraktu. Etap 2 rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu etapu 1, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
3) Etap 3: 12 m-cy w okresie przeglądów gwarancyjnych w okresie Gwarancji Jakości
i Rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę. Rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.
Terminy określone powyżej mogą zostać skrócone lub wydłużone w zależności od rzeczywistych terminów robót budowalnych realizowanych przez Wykonawcę.
Uwaga !
Do czasu realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 41 113012220030203604200005 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2410U.3.2018) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra” W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót Drogowych - 24% = 24 pkt.
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót Konstrukcyjno-Budowlanych - 16% = 16 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 08-10-2018r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień - w sprawach proceduralnych;
Zbigniew Filipowski, Marta Januszewska - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2018-10-18 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 18/10/2018 do godziny 09:45
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum:
Lider: Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o.
ul. Klonowa 10
55-002 Kamieniec Wrocławski
Partner: Usługi Budowlane Marcin Figiel
ul. Tańskiego 27
55-231 Jelcz-Laskowice
Cena: cena netto: 298 100,00 zł
cena brutto: 366 663,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 28.11.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Konsorcjum:
Lider: Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o.
ul. Klonowa 10
55-002 Kamieniec Wrocławski
Partner: Usługi Budowlane Marcin Figiel
ul. Tańskiego 27
55-231 Jelcz-Laskowice
cena brutto: 366 663,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: EKOCENTRUM
Sp. z o.o.
ul. Budziszyńska 35/1
54-434 Wrocław
cena brutto: 559 650,00 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj