Liczba gości: 943
Data wszczęcia postępowania: 2019-01-28
Zamawiający: 1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: „Budowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku” z podziałem na 4 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: „Budowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku” z podziałem na 4 części zamówienia
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, budowę i rozbudowę sygnalizacji świetlnej w podziale na 4 części zamówienia:
Część nr 1: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK7 z DP1929G
w miejscowości Lniska;
Część nr 2: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK6 z ul. Równą
i ul. Kochanowską w miejscowości Gościcino;
Część nr 3: Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK91 z ul. Szkolną
w miejscowości Łęgowo;
Część nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK21 w województwie pomorskim w miejscowości Ustka.
w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2412.2.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż:
Część nr 1 - 180 dni (Etap I + Etap II) licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni (Etap I + Etap II) – licząc od daty podpisania umowy;
Część nr 2 - 180 dni (Etap I + Etap II) licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni (Etap I + Etap II)– licząc od daty podpisania umowy;
Część nr 3 - 180 dni (Etap I + Etap II) licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni (Etap I + Etap II)– licząc od daty podpisania umowy.
Część nr 4 - 180 dni (Etap I + Etap II) licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni (Etap I + Etap II)– licząc od daty podpisania umowy.
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami;
Etap II – realizacja robót budowlanych od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Część nr 1: 7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy).
Część nr 2: 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy).
Część nr 3: 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące).
Część nr 4: 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to wysokość wniesionego przez niego wadium, powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Karolinę Komosińską do kontaktowania się z Wykonawcami, tel. 58 342-68-18, fax. 58 342-68-13, e-mail: kkomosinska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-02-12 13:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
w sekretariacie w terminie do dnia 12.02.2019 r., do godz. 13:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Uzasadnienie prawne
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj