Liczba gości: 668
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii I: „Stożne Wschód”, „Stożne Zachód” przy drodze ekspresowej S3 - postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania oraz oddanie do użytkowania obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia.
Przedmiot zamówienia stanowi element drogi ekspresowej S3 w km ok. 279+300 (pierwszego odcinka drogi S3 Sulechów – Nowa Sól).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2410R.2.2019
Termin realizacji: Proponowany termin realizacji zamówienia 27 miesięcy w tym:
15 miesięcy – okres projektowania wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację Robót.
12 miesięcy - okres realizacji Robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.
Do czasu realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C” - 100 % = 100 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 550049726-N-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Miejsce otwarcia ofert: Negocjacje odbędą się w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 52 - V piętro dnia 27-03-2019 godz. 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Postępowanie unieważniono z pow: Zamawiający zakończył postępowanie. Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest o 49,66% wyższa od kwoty którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie posiada środków na zwiększenie kwoty, którą może przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym komisja rekomenduje zakończyć postepowanie poprzez odstąpienie od negocjacji w związku z nieuzgodnieniem warunków umowy.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj