Liczba gości: 524
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Remont drogi krajowej nr 27 na odcinku Świdnica – Zielona Góra od km 57+360 do km 59+095.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Remont drogi krajowej nr 27 na odcinku Świdnica – Zielona Góra od km 57+360 do km 59+095.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych, sporządzenie dokumentacji przetargowej do postępowania na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych. Dokumentacja obejmuje m. in. dostosowanie drogi do nośności 11,5 t/oś, poprawę warunków odwodnienia, regulację poboczy, budowę kanału technologicznego.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Kategoria usług: 12.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.3.2019
Termin realizacji: Przewiduje się iż wykonywanie całości Umowy trwać będzie 22 miesiące od dnia podpisania Umowy.
Termin realizacji Umowy jest szacunkowy i zależy od okresu trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zachował terminy wykonywania poszczególnych etapów Umowy określonych w Tomie II SIWZ – IPU (Istotne postanowienia umowy).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 % = 60 pkt. max
Doświadczenie Projektanta Drogowego (D) - 35 % = 35 pkt. max
Zawodowa Integracja Osób (I) - 5 % = 5 pkt. max
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 26-03-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2019-04-08 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 08/04/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Data udzielenia zamówienia: Nie udzielono
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: APS Biuro Projektów Budownictwa
ul. Działkowa 19
65-767 Zielona Góra
Cena brutto - 340 710,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: APS Biuro Projektów Budownictwa
ul. Działkowa 19
65-767 Zielona Góra
Cena brutto - 340 710,00 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj