Liczba gości: 366
Data wszczęcia postępowania: 2019-11-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Dostawa kart podarunkowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do siedziby GDDKiA Oddział w Gdańsku 343 kart podarunkowych o łącznej wartości 165 300,00 zł.
Numer przetargu: O.GD.ZFŚS.2414.3.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 5 dni licząc od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena - 50 %
2) Liczba zawartych umów z placówkami handlowo – usługowymi udzielającymi rabatów na terenie woj. pomorskiego - 40 %
3) Całkowity koszt wydania duplikatu karty – 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Termin składania ofert: 2019-11-25 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
Cena: 165 300,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 29.11.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj