Liczba gości: 730
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi ekspresowej S7 w miejscowości Piątki
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa ekranu akustycznego zlokalizowanego w ciągu drogi S7 na odcinku od km 31+400 do km 32+000 (lewa strona drogi), na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, w powiecie nidzickim, na terenie gminy Nidzica.
W zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania planowanego ekranu akustycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i umową, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.17.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena (C) - 60%
b) termin realizacji (T) - 20%
c) okres gwarancji (G) - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Lubieniecka, tel. (89) 521-28-82, e-mail: klubieniecka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-07-16 08:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89 w Olsztynie), w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter).

Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w Instrukcji dla Wykonawców (IDW - Tom I SIWZ).

Bezpośredni dostęp: LINK
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
klubieniecka@gddkia.gov.pl drukuj