Liczba gości: 400
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA
Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2021-2023
z podziałem na zadania:
Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.250.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od 01.05.2021r. (lub od dnia podpisania umowy) do 31.07.2023r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) 60% - 60 pkt
Okres gwarancji jakości na wskazaną część robót (G)40% - 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wszystkie informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 229148
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Urbańczyk tel. +48 71 33 47 388
Termin składania ofert: 2021-01-29 09:30:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj