Liczba gości: 249
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław; tel. 71 33 47 300
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Numer przetargu: O.WR.D-3.2410.248.2020
Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2023r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Pelc do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, II piętro, pokój 2.09
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: na żadne z zadań nie wpłynęła oferta
Modyfikacja treści SIWZ: zmieniono termin składania ofert: 14 stycznia 2021 r., do godz. 09:30
drukuj