Liczba gości: 815
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-30
Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Przedmiot zamówienia: UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe”

Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi:
- roboty przygotowawcze, w tym wycinkę kolidującej zieleni,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- rozbudowę drogi krajowej nr 45 (klasy GP) na odcinku od km 80+900,00 do km 83+053,07,
- przebudowę dwóch skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo,
- remont wiaduktu nad autostradą A4,
- budowę dodatkowych jezdni,
- budowę chodników,
- budowę poboczy,
- budowę i przebudowę zjazdów,
- budowę nowej nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN/oś,
- budowę wysp dzielących w obszarze skrzyżowań i wysp środkowych/centralnych rond,
- budowę parkingu,
- budowę miejsca do ważenia pojazdów,
- budowę zatoki autobusowej,
- budowę systemu odwodnienia drogi: rowy drogowe, przepusty, kanalizacja deszczowa,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, sanitarna, gazowa,
- wykonanie oświetlenia drogi,
- budowę kanału technologicznego wzdłuż całego odcinka drogi,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Numer przetargu: O.Op.D-3.2413.39.2020 (71)
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w okresie realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe” począwszy od daty podpisania umowy na jego realizacje z Wykonawcą Robót lub usług nadzoru w zależności od sytuacji która wystąpi jako pierwsza oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania które to planowane jest na dzień 30.11.2022 r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania, co umożliwi identyfikację wpłaty
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 %
Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Drogowych (K) - 15%
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Mostowych (M) - 10%
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych (wod-kan) (S) - 5 %
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Energetycznych i Elektroenergetycznych (E) - 5 %
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Teletechnicznych (T) - 5 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na niniejszej stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Niedziałowskiego 6 w pokojach 307 -309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Adama Matyja do kontaktowania się z Wykonawcami tel. (+48) 77 40 16 344
Termin składania ofert: 2021-02-02 10:50:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, Biuro podawcze - parter ,
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zgodnie z art. 92 ust. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wybrano uznając za najkorzystniejszą, ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: Biuro Obsługi Inwestycji INTECH Bogusław Musioł ul. Ogrodowa 2B, 46-060 Prószków Pronako Paweł Musioł ul. Wyspiańskiego 31, 45-513 Opole - z ceną ofertową (brutto): 265 680,00 zł słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Biuro Obsługi Inwestycji INTECH Bogusław Musioł
ul. Ogrodowa 2B,
46-060 Prószków

Pronako Paweł Musioł
ul. Wyspiańskiego 31, 45-513 Opole
Cena: Wartość umowy brutto: 265 680,00 zł
słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy
Data udzielenia zamówienia: 14.04.2021 r.
Liczba otrzymanych ofert: do upływu terminu składania ofert wpłynęło 12 ofert.
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 8 z ceną ofertową brutto 233 700,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 11 z ceną ofertową brutto 1 214 387,61 zł
przetargi_opole@gddkia.gov.pl; drukuj