Liczba gości: 1325
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-16
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK.
Prowadzącym postępowanie jest:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Kościerzynie;
Adres: ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje:
a) Roboty budowlane zakresie dróg krajowych,
b) Roboty w zakresie usuwania gleby;
c) Roboty ziemne;
d) Oznakowanie drogowe;
e) Roboty w zakresie chodników;
f) Roboty budowlane w zakresie telekomunikacji
g) Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego,
h) Usługa wycinania drzew,
i) Roboty instalacyjne elektryczne,
j) Przeszukanie terenu na obecność niewypałów i niewybuchów.
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 20 Z DROGA GMINNĄ NR 187037G DO M. ŁUBIANA ODC. KM 253+386,00 DO KM 253+719,00
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/61/Z-13/2010
Termin realizacji: w ciągu 60 dni kalendarzowych (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Kościerzynie 83-400 Kościerzyna, ul. Drogowców 2 pok. 204.
Opłata 143,76 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Kościerzynie przy ul. Drogowców 2.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami następującą osobę:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych oraz w sprawach procedury przetargowej - inż. Wiesław Repiński - Zastępca Kierownika Rejonu w Kościerzynie,
Miejsce składania ofert: 02/08/2010 godzina: 10:00
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Kościerzynie, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 204.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Cena: netto 732 745,26 PLN
VAT 22% 161 203,96 PLN
brutto 893 949,22 PLN
Data udzielenia zamówienia: 10.08.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: netto 732 745,26 PLN
VAT 22% 161 203,96 PLN
brutto 893 949,22 PLN
Oferta z najwyższa ceną: netto 818 839,94 PLN
VAT 22% 180 144,79 PLN
brutto 998 984,73 PLN
wrepinski@gddkia.gov.pl drukuj